Öztaş Yapı Dekorasyon'dan Öztaş Yapı Dekorasyonya dair önemli bilgiler... http://www.gergilitavan.com/rss.php Öztaş Yapı Dekorasyon tr-TR © 2016 Webcinari.com Sun, 16 Jun 2016 19:00:21 +0300 20 Öztaş Yapı Dekorasyon'den Öztaş Yapı Dekorasyonye dair önemli bilgiler... http://www.gergilitavan.com/images/logo.png http://www.gergilitavan.com/rss.php Öztaş Yapı Dekorasyon Malzemelere Göre Gergi Tavan Fiyat? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=66/ icerik_detay.php?id=66/ Bir gergi tavan?n fiyat? kullan?lan malzemeye (PVC, Polyester gibi) gre de?i?ir. Asl?nda yap?m?na bak?ld???nda gergi tavan?n prensibi ok basittir. Bu, tavan?n yer almas? gereken zel bir malzemenin kanvas?n? germek iindir. Tuval duvarlar boyunca bir PVC veya daha s?k metal ereve ile tutulur. Bu ereve ayr?ca kuma??n gerginli?ini glendirir ve duvarlar?n stndeki kesikleri ve ba?lant?lar? gizler. PVC Gergi Tavan?n Fiyat? ok uzun bir sre iin, gergi tavanlarda PVC kuma? kullan?ld?. Bu tavan kullan?m? malzeme iin uygundur etkin yal?t?m s?f?r bak?m ve geni? bir renk aral??? gibi faydalar sa?lar ve mat ve grntleri tamamlar. Bununla birlikte, PVC tavanlar, herkesin ula?abilece?i ve tm btelerin eri?emeyece?i nispeten teknik bir kurulum gerektirmektedir. Gerekten de, yap?m?na bak?ld???nda PVC daha s?k? olacak ?ekilde yumu?at?lmal?d?r. Bu yumu?amaya ula?mak iin, oda s?cakl???n?n nispeten yksek olmas? gerekmektedir. Bu kurulum, bu nedenle PVC kuma?? gvenli bir ?ekilde tek biimli olarak ?s?tmak iin zel ekipman gerektirir. So?utularak PVC kuma? hafife bzlr ve tamamen przsz bir yzey sa?layan e?it ?ekilde gerilir. Bir gergi PVC tavan?n tahmini fiyat? genellikle 125 tl / m² ile 300 tl / m² aras?ndad?r, kurulum ve ilgili materyallerden bahsetmiyoruz. Polyester Gergi Tavan Fiyat? PVC kuma?lar?n kurulumu karma??kl??? ile kar?? kar??ya kalan reticiler, daha kolay al??ma sa?layan malzemeler geli?tirdiler. Bunlardan biri gergin tavanlar alan?nda aslan?n pay?n? alan polyesterdir. Polyester gergi tavanlar, 245gr / m²'lik bir hacme sahip poliretan ile kaplanm??t?r. Bu malzeme, yerine konulmas?n?n ve mkemmel ?ekilde gerilmenin nemli avantajlar?n? sunmaktad?r. Yenileme al??malar? s?ras?nda, karma??k bir makine dahil etmek art?k gerekli de?ildir. Bununla birlikte, polyester kuma?lar?n baz? dezavantajlar? vard?r. Kaynak edilemezler, gerilen tavanlar?n yzeyi bu nedenle genellikle 5,10 m olan bu kuma? trnn maksimum yzeyinden daha az olmal?d?r. Polyester kuma?lar boyanabilir ve do?al olarak geleneksel tavanlar?n mat grnmn sunar. Herhangi bir bak?m gerektirmezler ve gerekirse PVC kuma?lar gibi y?kanabilirler. Polyester kuma?lar?n tahmini fiyat? 250 tl / m² ile 350 tl / m² aras?nda de?i?mektedir. 2018-04-01 Gergi Tavan?n Faydalar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=65/ icerik_detay.php?id=65/ Gergi tavan?n faydalar? Bir gergi tavan dekoratif, ??k ekonomik fiyat zelliklerine ek olarak, a?a??da belirtece?imiz birok avantaj? olabilir: Gergi tavan?, her PVC kuma??n malzemesi yanmaz oldu?undan yang?n riskini azalt?r. Bununla birlikte, germe tavan?n?n kurulumuna katk?da bulunan her bir eleman, bir yang?n gvenli?i standard? iin tasarlanm??t?r. PVC kuma? her zaman temizlenebilir Ayr?ca gmme ayd?nlatmay? gizlemek iin bir gergi tavan kullanabilirsiniz Tuvali ?karmak ve di?er resimlerle veya di?er dekorasyonlarla de?i?tirmek kolayd?r. PVC tuval, dekoratrn ko?ullar?na veya ilham?na gre ki?iselle?tirilebilir ve bas?labilir. Germe tavan? takmak veya de?i?tirmek kolay ve h?zl?d?r S?k? tavan montaj? mobilyalar?n ta??nmas?n? nler Gergi tavan kurulumu kirli de?ildir. Farkl? renk ve ?ekillerde mevcuttur. Bir gergi tavan? korumak ok kolayd?r. zgn bir tasar?m ve dekor sa?lar. Gerilmi? tavan da evdeki e?itli hantal ve sinir bozucu detaylar? gizleyebilir (in?aat, tel, ... eksikli?i) Neme kar?? korumal?d?r. Yanl?? tavan ok ho? bir ???k atmosferine katk?da bulunur. Gergi tavan, hem ok ??k hem de ho? bir dekoratif elemand?r. Ayr?ca i? paras?n?n derinli?i zerinde dramatik bir etkiye neden olur (ykseklik ve hacim) evreye sayg?l? Evin ?s?nmas?na katk?da bulunur. 100 kg / m²'ye kadar yklere dayanabilir. Germe tavan, bekleme, ilham, her yerde ba?l? olarak her yere monte edilebilir ... Germe tavan?n dezavantajlar? Her ne kadar avantajlar? olsa da, gergin tavan?n yok denecek kadar az dezavantajlar? olabilir: Kk bir oda iin, bir gergi tavan iyi tasarlanmazsa daha fazla yer kaplayabilir Ask?ya al?nm?? asma tavan?n kurulumu, d?k tavanl? odalara yerle?tirilemez. Gergi tavanlar, y?rt?lma gibi hasar grd?nde ve evde tamir edilemez. Kurulum son derece uzmanla?m?? pahal? ekipman kullan?m? ile profesyoneller taraf?ndan gerekle?tirilir E?siz bir ?ey elde etmek iin gergin bir tuval gerekten idealdir. Bir gnde her ?ey yap?l?r ve atlaklar, boyalar veya ba?ka herhangi bir tamir iin endi?elenmenize gerek kalmadan birka y?llar boyunca kalacakt?r. Kurulum maliyetleri iin, di?er tavanlara gre daha avantajl?d?r. Banyoda, mutfakta, oturma odas?nda veya hatta kapal? bir havuzda: gergi tavanlar her yerde mmkndr! 2018-03-31 Gergi Tavanlarda Doku ? Renk Kombinasyonu www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=64/ icerik_detay.php?id=64/ Bir nceki yaz?m?zda gergi tavanda odalara gre renk seimlerinden bahsetmi?tik. bu yaz?m?zda ise gergi tavan dokular? ile renk uyumundan bahsaettik. Gergi tavanda odan?n grn?e gre renk seilebilir ve i k?s?m ile tamamen uyumlu olur. Ancak, yanl?? gergi tavan dokusunun uyumsuzlu?u, tm tasar?m fikirlerini yok edebilir. Bunun nedeni, farkl? dokular?n ayd?nlatmaya farkl? tepki vermesi, bazen de yans?tmas? veya absorbe etmesidir. Mat Gergi Tavanlar Oda boyutunu, yksekli?ini ve derinli?ini grsel olarak azalt?r. Ama mat yzeyi, zellikle masa rts parlak renklerde boyanm??sa, soyluluk havas? verir. Gzel grnr ve tahri?e neden olamaz. Bu, parlama eksikli?inden dolay?, distorsiyonu bozmayan bask? uygulamalar?na en uygun olan?d?r. Saten Kuma? Yumu?ak dokusu, gn ?????n?n ve yapay ?????n yn de?i?tirmesine katk?da bulunur ve bu da onu gzel bir ?ekilde ayd?nlat?r. Parlakl?k sa?layan gzel so?uk ve pastel renkler grnr. Klasik tarzda geni? odalar iin en ba?ar?l? seenek. Parlak Gergi Tavan Ana avantaj? ?????n yans?mas? ve grsel alan?n artmas?d?r. zerinde tm renkler daha hafif ve daha doygun grnyor. Kk alanlar iin en iyi seenek budur. Dokulu Bir Yzeye Sahip Kuma? Genellikle ah?ap, ta?, deri veya metali taklit ederler. Byk odada tavan seviyelerinin birinin veya kk bir ba??ms?z at? olarak dekorasyon iin iyi bir seim. ?lgili auray? olu?turmak istedi?iniz stilize odalarda da uygundur. Mocka. Gergi tavanlarda I????n tam emilimi ile karakterize edilir. Yatak odas?nda ok rahat ve lks bir atmosfer yarat?r. Ancak kurulumu iin sadece bol miktarda do?al ????a uyum sa?lar ve parlak renkler seildi?inde ok byk grnmez. ?effaf Bu tarz gergi tavanlar sadece gizli ayd?nlatma ile monte edilmek iin uygundur. ok fazla ???k gerektirmeyen odalar iin uygundur veya ek ayd?nlatma kullan?labilir. Monotondur, nk tm renk aksan? LED'lere d?er. 2018-03-25 Gergi Tavanda Odalara Göre Renk Seçimi www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=63/ icerik_detay.php?id=63/ ocuk Odas? Genellikle ocu?un odas?n?n bir renkle doldurulmas? gerekti?i, aksine e?itli parlak renkler oldu?u d?nlr. ocuklar iin bile, oda dekorasyon iin malzeme seimi, izimleri ile duvar ka??d? sulu ve parlak desenler sein. Ancak gergi tavanlarda, tm oday? dengelemek iin dikkatli olmak ve daha tarafs?z olmak iyidir. Yani, beyaz bulutlar, deniz dalgalar?ndan olu?an bir desen ile mavi bir tavan semek tavsiye edilir. K?zlar iin pembe veya sar? pastel tonlar?. ocuklar iin gzel bir ye?il tonu da olabilir. Yatak Odas? Bu odada gergi tavandaki renklerin fonksiyonu rahatlamak ve uykuya haz?rlamakt?r. Yeni bir gne dinlenmi? ve mutlu uyanmak iin sabah kalkt???n?zda grece?iniz desenler ve renklerde nemli. Gergi tavanda a?atan bir desenle birlikte, gzel kahve, krem, ?eftali gibi gergi tavan renleri seilebilir. Gergi tavanda desenlerle birlikte beyaz harika grnr. Mutfak Bu oda enerji retmeli ve i?tah? iyile?tirmelidir. Bu nedenle mutfakta gergi tavnlar?n?zda, k?rm?z? ve ye?ilin parlak ve doygun tonlar?n? seebilirsiniz. En nemli ?ey mutfakla kombine edilmelidir. Mutfa?? ok parlak bir renk haline getirmemek gerekir. Oturma Odas? Veya Salon Genellikle daire veya evdeki en byk odad?r. Farkl? renkleri gergi tavana monte etmek poplerdir. ?imdiye kadar, ok zarif bir zm vard?. I??k yayan ?effaf bir filmi gergi tavan ?eritleri alt?nda, e?itli desenlere koyabilirsiniz. Ruh halinize ba?l? olarak, uzaktan kumanday? kullanarak ?????n rengini de?i?tirebilirsiniz. Banyo Gergi tavanlar art?k banyolara da monte edilmektedir. Ancak iyi havaland?rmaya dikkat etmek gerekir. Banyoda gergi tavan rengine karar verirken fayans veya seramik rengine dikkat etmek gerekir. al??ma Odas? Veya Ofis Verimlili?i etkinle?tirin ve ofiste entelektel etkinli?i geli?tirin, gergi tavan? mavi veya ye?il olarak kullanabilirsiniz. Gergi tavan filmini mat veya saten semek en iyisidir, Ofis ve al??ma odalar?ndaki gergi tavanlarda par?lt? yanl?? seenektir. Tavan?n parlak yzeyi, dikkati da??t?r ve i?lerden uzakla??r. Koridor Bazen, bu alanlar byk bir boyuta sahip oldu?undan. Bu nedenle, krem veya bej renkleri parlak gergi tavan iin semek gereklidir. Mekan? karartmamak iin, odadaki koyu renkler her zaman toplam alan?n yar?s?ndan az olmal?d?r. Bu yzden tavandaki koyu rengi kullan?rken, daha hafif bir mobilya, zemin semek ve duvarlar?n dekorasyonuna parlak renkler eklemek daha iyidir. 2018-03-23 Banyoda Gergi Tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=62/ icerik_detay.php?id=62/ Artan nemin ok fazla malzeme zerinde y?k?c? bir etkisi vard?r, ancak bu kritik ko?ullar alt?nda, gergi tavanlarda kuma??n iyi al??mas?n? sa?layan polimerler kullan?l?r. Bu alanlara yerle?meyi seven mantarlar, dekoratif yzeye zarar vermez ve bu tr at? sistemlerinin kurulmas?yla ilgili birok sorun derhal ortadan kalkar. Tabii ki, ev sahipleri banyoda bir gergi tavan semek iin daha iyi olan?n yan? s?ra operasyon s?ras?nda ortaya ?kan s?k?nt?lar? ?renmek isterler. Banyoda Gergin Tavan Tasar?m? Szlm? kapal? bir banyo gergi tavan? semeyi d?nebilirsiniz, seramik karolar?n rengini d?nebilirsiniz. Duvar?n dekorasyonuna oka kar??acak bir gergi tavan almak istemezsiniz. Plaka zerinde kontrast boya yatay ?eritler varsa, ayn? renkteki bir at?y? almaya al???n. Bu arada, geni? banyo iin, size e?itli dzeylerde bir yap? donatabiliriz. Banyonuz iin gergi tavanda uygulanan sektrdeki tm renkleri sizin iin sunabiliriz. Zeminin renginin kar??s?ndaki bir renge sahip gergi tavan sat?n almak iin banyoyu deneyin. Bu teknik, kk bir alan?n grsel s?n?rlar?n? geni?letmek iin biraz yard?mc? olacakt?r. Orijinal foto?raf bask?l? gergi tavanlarda banyoda ok iyi grnyor. Buradaki en iyi tema olarak mavi gkyz, orkide, lilyum, deniz manzaras? tavsiye ediyoruz. 2018-03-21 Gergi Tavanlarda Ayd?nlatma Çözümleri www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=61/ icerik_detay.php?id=61/ Gergi Tavanlar elbette ki odalar?m?z? sslemek iin mkemmel argmanlard?r. Ancak ayd?nlatma seenekleriyle grsel bir ?ov kat?lmam?? gergi tavan hep eksik kalm??t?r. Bu nedenle gergi tavanda ayd?nlatma yntemleri a?a??da a?klanm??t?r. Yer Spot ???klar, ???k kaynaklar?na ynlendirilir. Bu ayd?nlatma armatr yzeye gmlebilir. Gergi tavanlarda, LED spot d?k g tketimi sa?lar. Bunun yan?nda, parlak, pratik ve dayan?kl?d?r. Ayd?nlatma Panelleri Ayd?nlatma panelleri kapal? durumda iken grnt normal bir gergi tavan?d?r, ancak d?meye t?klan?r ve tm yzey bir ???k kayna?? olur! Yar? saydam bir film ve dzgn bir ?ekilde yerle?tirilmi? kaynaklar?n kullan?lmas? nedeniyle, ???k dn?leri glgesiz ve lekesiz yumu?akt?r. Ayd?nlatma yo?unlu?u, kontrol panelinin yard?m? ile ok ayd?nl?k veya gn ?????ndan ertesi geceye kadar ayarlanabilir. Kristal Noktalar Gergi tavanlarda bu ayd?nlatma sistemi lambalar?n grnen k?sm? bir kristal ta ile dekore edilmi?tir. zel bir cam i?leme tekni?i, ?????n bytlmesi veya kar??t?r?lmas?, renk ve ynn de?i?tirerek ilgin grsel efektler elde etmenizi sa?lar. Parlak dokularla kristal lekeler kullanmak, tuvalin ayna yzeyindeki yans?ma nedeniyle etkiyi art?rabilir. Profil Ayd?nlatma LED ?erit ayd?nlatma, mimari, i ayd?nlatma ve geometrik ?ekiller ve tasar?mlar?n ayd?nlatma tasar?m? iin karma??k tasar?m projelerini somutla?t?rmay? mmkn k?lar. LED ?erit, gergi tavanlar?n orijinal ayd?nlatmas? iin kullan?l?r. Sadece oday? ayd?nlatmaz, ayn? zamanda ilgin ayd?nlatma efektleri olu?turur. 2018-03-21 Gergi tavan montaj? nas?l yap?l?r? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=60/ icerik_detay.php?id=60/ Hangi rn seerseniz sein, bir gergi tavan montaj? genellikle sadece marjinal olarak farkl?l?k gsterir. ?lk olarak, baz? ?eritler eski tavandan birka santimetre (bazen tavan?n alt?nda) duvarlara vidalan?r. Kuma? ?eridin iine s?k??t?r?lmadan nce, tavan lambalar? ve di?er nesneler tavan?n alt?ndan ?kar?l?r ve gerekirse yeni ayd?nlatma iin kablolar, transformatrler ve armatrler d?enir ve bu da gergi tavana kolayca entegre edilebilir. Lambalar?n gergi tavanlara montaj iin uygun oldu?undan ve yeterli havaland?rma gibi tm gvenlik dzenlemelerine uyuldu?undan emin olmak iin zen gsterilmelidir . Daha sonra, montaj talimatlar?na gre, gerdirme tabakas?, s?k??t?rma ?eritlerine evresel olarak dahil edilir. o?u gergi tavanlar yuvarlak bir metal spatula veya benzeri ile kelepeye preslenebilir. Mmkn oldu?unca e?it ?ekilde al??mak gereklidir. En az bir yard?mc? ki?i tavsiye edilebilir, ancak montaj ok zor olabilir, nk gerginlik iin gerekirse kuma?? tutacak kimse yoktur. Baz?lar? gergi tavanlar di?erleri as?n sonra biraz gev?ek olmas?, do?rudan gergin olan ?s? tabancas? kltmek iin. Bzlme nedeniyle, malzeme szle?me yapar ve kesinlikle przsz ve s?k? olur. Malzemeyi tahrip etmemek iin al??mak ok dikkatli ve s?cakl?k limitleri kesinlikle a??lmamal?d?r. Son olarak, nceden monte edilmi? noktalar kurulur . Bu amala, kuma??n ?????n? sndrmek iin hafife yukar? itilir. Materyal, do?ru yerde, apraz olarak veya spotun konturlar? boyunca kesilir veya kesilir. Lamba esnek malzemeden d??ar?ya do?ru ekilir, kapak a?a?? a?l?r ve kuma??n alt?ndan lamba ipli?i ekildikten sonra tekrar vidalan?r. Lamban?n trne ba?l? olarak, kurulum biraz de?i?ebilir, ancak genellikle bir problem de?ildir. 2018-03-19 Çocuklar?n Küçük Dünyalar? ?çin Gergi Tavanlar www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=59/ icerik_detay.php?id=59/ ocuklar?n Kk Dnyalar? ?in Gergi Tavanlar ocuk odas?: ocuk iin kk bir dnya, ocu?un evre hakk?nda aktif bilgi sahibi olmas?, yarat?c? geli?im ve ki?ilik olu?umu te?vik eder. Bu nedenle, tasar?m?na zel nem verilmelidir. Ayr?ca, sadece evre dostu malzemeler kullan?lmal?d?r. ocuk odalar?na tavan kaplamalar? seilirken bu ayr?nt?lara dikkat etmek gerekir. ocuk odas?nda gergi tavan pratiklik, gvenirlik ve gzelik, a?s?ndan orijinal grnm birle?tiren en iyi zmdr. ocuk Odas?nda Gergi Tavan?n Faydalar? Gvenlik: En yayg?n olarak kullan?lan zelli?i, tehlikeli ve zararl? maddeler yaymayan ve kt kokusu olmayan evre dostu malzemelerden imal edilmi? olmas?. at?n?n yzeyi, toz birikimini nleyen ve bylece ocu?un alerjik reaksiyonunun ortaya ?kmas? ve geli?mesi riskini azaltan antistatik bir etkiye sahiptir; Pratiklik: Boyama, gvenilirlik, dayan?kl?l?k, elastikiyet ile karakterize edilir, bylece bir oyuncak veya top atmak yzeye zarar vermez. Gergi tavanlar? kal?p olu?umundan etkilenmez, gerekirse kolayca ?kar?labilir ve de?i?tirilir, kirden kolayca nemli bir bezle ve geleneksel bir deterjanla temizlenir; Gzel Grnm: Renklerin, dokular?n ve desenlerin e?itlili?i, ocu?unuzun sevece?i orijinal bir tavan yaratman?z? sa?lar. Yksek ?s? ve ses yal?t?m? zellikleri: Bir ocuk odas? iin nemli zelliklerden biride budur. 2018-03-15 Gergi Tavan Hakk?nda Merak Etti?iniz Her ?ey www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=58/ icerik_detay.php?id=58/ Gergi Tavan Hakk?nda Merak Etti?iniz Her ?ey Gergi tavan?n fiyat? nedir? Gergi tavan trleri nelerdir? Gergi tavan nerelere uygulanablir? Bir asma tavan?n zerine kurulabilir mi? Avantajlar? ve dezavantajlar? nelerdir? Oda tavan?n?n tadilat? ile u?ra?madan nce bilmeniz gereken her ?ey zta? Yap? Dekorasyon da cevap bulacakt?r. Tavanlar sararm??, soyulma meydana gelmi?, boya olan al? panolar? bile d?m?? Tavan kiri?leri moral bozucu hale gelmi? ve art?k tarz?n?za uymuyor mu? K?sacas? eviniz iin bir tazeli?e mi ihtiya duyuyorsunuz? Tm bunlar? a??r i? yapmadan saklamak iin Gergi Tavan yapmak mmkndr! Bu, ok h?zl? bir ?ekilde hasar grm?, kirlenmi? ve hasarl? bir tavan? yenileyen zmdr! Bu bir zevk meselesi ve ba?kalar?n?n sevdi?i ?eyleri sevmek zorunda de?ilsin. Zevkinize uygun her trl model ve tasar?nla sizlere hizmet vermekten mutluluk duyar?z. Hibir ?ey ylesine yap?lm??, hasarl? bir tavan iin k?r?p dkmek tarz?ndaki yenileme i?lemleri kadar cesaret k?r?c? de?ildir. Bir odaya girdi?inizde, tavanda leke varsa, sadece onu greceksiniz. Bu durum ziyaretiler taraf?ndan daha da belirgin olacakt?r. Bu durum sizi daha da rahats?z edecektir. ??te burada devreye zta? Yap? Dekorasyon girecektir. abucak hi bir ?eyi bozmadan problemlerinizin zlmesi iin, gergin tavan? kullanmak mmkndr: Gerilmeli tavan PVC olarak da adland?r?lan bir asma tavan kaplamad?r. Asma tavan?n aksine, duvarlara sabitlenir. Gergi tavanlar hem eski hem de yeni evlere, yeni binalara, toplu konutlara, veya tadilatlara uyum sa?lar. Tm durumlara uyum sa?layan bu pratik rn bizimle ke?fedin! 2018-03-14 Gergi Tavan: Avantajlar? ve Dezavantajlar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=57/ icerik_detay.php?id=57/ Mevcut tavan?n?z kt grnyorsa, hasarl?ysa, veya art?k s?k?ld?ysan?z evinize bir gergi tavan koymay? seebilirsiniz. Eski bir ev sat?n al?rken, tavanlar genellikle kt durumdad?r ve atlaklara, su hasar? izlerine, kt ?ekilde bitmi? al? ?eritlerine, hatta tavandan ?kar?lm?? veya hasar grm? tavanlara sahiptir. Gergi tavan, o?u zaman, a??r i?lerin rehabilite edilmesini gerektiren nemli kusurlara zmdr. Buna ek olarak, yeni eviniz iinde modern, ??k ve sadece size zel tasar?mlarda bir tavana sahip olmak isteyebilirsiniz. Pratik taraf?na ek olarak gergi tavan?n grsel ve esteti?i, odan?z iin ola?anst bir seimdir. Tuval zerine gerilmi?, yar? saydam veya ask?ya al?nm?? PVC olsun, tavan?n?z en gzel y?ld?zl? gkyz ile yar??t?racak grntlere kavu?acakt?r. Yani klasik bir asma tavan? yeniden yapmak yerine, mevcut tavan? gizlemek iin bir tuval yerle?tirilir. Bu ayr?ca yeni bir ses veya ?s? yal?t?m? olu?turman?za olanak sa?lar. Ayn? zamanda daha ince bir ayd?nlatma sa?lar. Gergi tavan?n sizin iin zmlerinden biride yar? saydam bir ???kt?r! Gn ????? gibi oda boyunca ????? yaymak iin ayd?nlatma sistemi gergi tavan?n zerine yerle?tirilir. Oday? vurgulamak iin sadece kk noktalar eklemek istiyorsan?z, bunun iinde idealdir. Gergi Tavan?n Avantajlar?ndan Baz?lar? H?zl? d?eme, evinizde ok byk tadilat sorunlar? olu?turmaz. Ola?anst renkler Ki?iye zel tasar?mlar, Yuvarlak kiri?li tavanlara ve kiri?li duvarlara vb. Alanlara rahatl?kla uygulanabilir. Geni? yelpazede fonlar: mat, parlak, alt?n, gm?, ayna, lake, saten, yar? saydam, metalik, desenli, zel: akustik, ?s?tma, Bak?m gerektirmez, y?kanabilir ve evin, mutfa??n ve banyonun tm odalar?na yerle?tirilebilir. Gergi Tavanda olas?l?klar sadece hayal gcnzle s?n?rl?d?r! 2018-03-14 Tavanlar? Güzelle?tirmenin Basit Çözümü: Gergi Tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=56/ icerik_detay.php?id=56/ Tavan? boyamak gemi?te kald?! Ya?am alanlar?n? yenileme s?ras?nda, o?u insan ayn? sorunlarla kar?? kar??ya: duvar ka??d? erir, asma tavan atlar boya karar?r. Asl?nda tavanlar?n?z?n modern ve ??k bir grntye sahip olmas? ok basit bir zm var. Gergi tavan Gergi tavanlar hakk?nda bilmeye de?er zellikler Gergi tavanlar, eski tavan?n?z? tamamen gizleyen bir tavandan tavana sistemdir. Bu kablolama, kurulum, atlak ve darbelere engel olur. Boya tavan? her oda iin zel olarak retilmi?tir, nk her bir tavan?n benzersiz oldu?u ve sadece sizin iin yap?ld??? iin her odan?n hassas bir ?ekilde llmesi gerekir. Hemen her odaya monte edilebilir, odalara yeni bir grnm kazand?r?r.Gergi tavanlar?n montaj? neredeyse tozsuzdur, o?u durumda mobilyalar yerinde kalabilir ve tamamland?ktan sonra tesisler tekrardan ya?anabilir durumdad?r. Gergi tavanlar? tercih etmenin nedenleri Odalar?n?z grsel olarak daha byk olacak Tozsuz elyaf Antibakteriyel Grlt ve ?s? korumas? Estetik Neredeyse yanmaz Antistatik Y?kanabilir ve klora dayan?kl? H?zl? montaj Her yere monte edilebilir - e?imli tavanlarda veya duvar kaplamas? olarak bile Geni? renk ve desen seimi Ola?anst tasar?m ve renk e?itlili?i odalara zel bir hava kat?yor. Farkl? ayd?nlatmay? birle?tirerek, tavan ve ayd?nlatma, odan?n optimum ayd?nlatmas?n? sa?layan uyumlu bir birim olu?turur. Gergi tavanlar, ister parlak ister zengin renklerde olsun, mat ve parlak tasar?mda mevcuttur. Parlak gergi tavanlar, odan?n optik bir geni?lemesini yarat?r, gergi tavanlar?n, bak?m kolay ve antistatiktir. 2018-03-12 Toplu Konutlarda Gergi Tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=55/ icerik_detay.php?id=55/ Toplu Konutlarda Gergi Tavan Gergi tavan ki?isel dairelerden sonra toplu konutlarda da tercih edilmeye ba?lam??t?r. Sizlerde toplu konutlar?n?za gergi tavan uygulamak istiyorsan?z bizimle ileti?ime gemeden karar vermeyin. Toplu konutlar iin zel tekliflerimizden faydalan?n. Bir gergi tavan?n sizlere maliyeti ne kadar olacak diye d?nyorsan?z a?a??daki yaz?m?za gz atabilirsiniz. zta? Yap? Dekorasyon olarak sizlerin yan?n?zday?z. Bir otomobilin fiyat? sadece kendi rengi ile cevapland?r?labildi?i gibi, bir gergi tavan?n?n fiyat? ok az olabilir. Tabii ki, odan?n bykl? bir faktrdr ama genellikle ok nemli de?il. Gergi tavanlar?n fiyat? zerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilecek di?er kriterler, odan?n bykl?ne ve kaliteli folyolar?n yap?s?na, odadaki k?e say?s?na, kurulacak armatrlerin say?s?na ve yzeyin kendisine ba?l?d?r. Gergi Tavan?n?z ?in Bireysel Teklif Ki?isel teklifinizi, size ait oda ve dileklere gre olu?turuyoruz, nk odalar?n ve seti?iniz profillerin ve slaytlar?n hassas bir lm olmadan genel bir bilgi vermek mmkn de?ildir. Sonuta, her bir dahili gerdirme tavan? her daire iin farkl?d?r. Oda iin hassas bir ?ekilde kesilir, bylece mkemmel bir ?ekilde uyar ve uzun sre dayan?r. Saten, mat, delikli, yar? saydam, floklu veya parlak metalik folyo tercih edip etmedi?inize ba?l? olarak, gergi tavan?n fiyat? de?i?ir. Beklenen maliyetlerin ilk de?erlendirmesini almak isterseniz, ltfen ileti?ime geerek odan?n uzunlu?unu ve geni?li?ini bize bildirin. Dzensiz bir kat plan?n?z varsa, odan?n ka k?esini grebilmemiz iin kk bir taslak son derece yararl? olacakt?r. Odada ka tane ve hangi ???k ve hangi profili istedi?inizi biliyorsan?z, fiyat hakk?nda daha detayl? bilgi verebiliriz. Germe tavanlar?n montaj?nda uzun y?llara dayanan deneyime sahibiz. Referanslar?m?z, performans?m?zdaki birok in?aat?n?n gvenini gstermektedir ve mkemmel i?imizin, do?ru ve gvenilir bir garantisidir. Bu nedenle, gr?meler s?ras?nda zel isteklerinizi anlad???n?z anda size cretsiz bir teklif sunaca??z ve odalar?n?z? tam olarak ltkten sonra fiyat konusunda daha ayr?nt?l? bilgi verebilece?iz. Ki?isel teklifinizi bugn isteyin, size cretsiz olarak ve herhangi bir ykmllk alt?na girmeden neride bulunal?m. 2018-03-11 Basitçe Gergi Tavan Nedir? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=54/ icerik_detay.php?id=54/ Basite Gergi Tavan Nedir? Germe tavan?, duvardan duvara uzanan gerdirilmi? bir filmden olu?ur, duvarlar?n boyutlar?na ve ?ekillerine ba?l? olarak, ?eritlerle llp sabitlenir. rne?in bir bak?m al??mas? yapmak veya sonraki kurulumlar? gerekle?tirmek iin herhangi bir zamanda bir germe tavan? a?l?p kapat?labilir. Gergi tavanlar so?uk ve s?ca?a dayan?kl?d?r. Sadece bir gn iinde yakla??k 40m2'ye kadar monte edilebilir, odaya ba?l? olarak yap?m sresi azalt?labilir. zta? Yap? Dekorasyon sizlere say?s?z renk ve doku sunuyor. Her zevke uygun bir ?ey var. Gergi tavan? sabitlemek iin ortama gre farkl? profiller kullanmaktay?z. akma sistemleri: zta? Yap? Dekorasyon gelene?i grnr ubuklu Duvar montaj? iin gizli ubuk Tavan montaj? iin gizli ubuk Farkl? blcler entikli ?eritler ve yuvarlatma Tavan, lazer teknolojisi kullan?larak bizim taraf?m?zdan do?ru bir ?ekilde llecektir. Film, teknik zelliklerine gre retilir ve daha sonra kalifiye elemanlar?m?z taraf?ndan kurulur. 2018-03-10 Gergi Tavan Nedir? Duydunuz Mu? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=53/ icerik_detay.php?id=53/ Gergi Tavanlar Gergi tavan nedir duydunuz mu veya gergi tavanla ilgileniyor musunuz? O zaman tam bu sayfada bulunmakta hakl?s?n. Gergi tavan size tamamen yeni bir tavan tasar?m? imkn? sunuyor. Bu tip bir tavan kaplamas? sadece 200 g gibi ok d?k bir a??rl??a sahiptir. m² ba??na, destekleyici alt yap? gerekmez. Gergi tavanlar 200'den fazla farkl? renkte temin edilebilir. Gergi tavanlar, her yerde, odada ofiste banyoda kullan?labilir. Bu ortamlar?n e?ri bir tavana sahip olmas? da nemli de?ildir. Gergi Tavanlar Nedir? Gergi tavanlar, yksek kaliteli PVC veya polyester kuma?tan yap?lm?? makul fiyatl?, gvenli ve grsel olarak fantastik tavan sistemidir. Bir Gergi Tavan Blmden olu?ur Fabrika plastik filminde (150'den fazla renk seene?i, lake, mat, saten, mermer, ah?ap dekor, floklanm??, metalize, yar? saydam, vb. Gibi e?itli tasar?mlar) zel olarak retilmi?tir. Marjinal bir boru hatt? Bir sabitleme ?eridi. Boya tavanlar?, ykseklik olarak optik olarak artan alan? yans?t?r. Gergi Tavanlar Nerelerde Kullan?labilir? Gergi tavanlar a?a??daki alanlar iin neredeyse s?n?rs?z olanaklar sunar: Oturma odalar? Mutfaklar Banyolar Brolar Spor Tesisleri Yzme havuzlar? Depolar Hastaneler Bankalar Oteller Restoranlar Bugn bizimle ileti?ime gein. Ba?lay?c? olmayan bir dan??ma ve maliyet tahmini sizin iin sunaca??m?z hizmetlerdendir. Hayalinizdeki evi gerekle?tirmeyi drt gzle bekliyoruz. 2018-03-08 Hangi gergi tavan tercih etmeliyiz? Alt?n oran gergi tavanda önemli mi? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=52/ icerik_detay.php?id=52/ Evinizin tavanlar?nda y?ld?zl? gkyz, iekli bahe veya gotik vitray art?k bir fantezim de?ildir. Tm bu fikirler gergi tavanlar yard?m?yla gerekle?tirilebilir. Bununla birlikte, mebran?n cinsi ve dokusunun seimi konusunda zor bir karara ba?lamadan nce. Bu makalede bahsedece?iz. Tart??man?n ana konusuna gemeden nce, sorunun terminolojik nanslar?ndan baz?lar?n? inceleyelim. zellikle halk aras?nda s?kl?kla kar??t?r?lan asma tavan ve gergi tavan kavramlar? aras?ndaki fark? gsterece?iz: Asma tavan, taban tavan?ndan as?lm?? bir ereveye sabitlenmi? al?pan, mineral elyaf veya metalden yap?lm?? a??r yap?lard?r. Bu tuvallar?n montaj? ok zaman gerektiren bir grevdir. Bunlar?n yerine germe tavanlar? yerle?tirilmi?tir. Gergi tavan, metal veya plastik profilli bir ereve, PVC film veya kuma? diki?siz kuma? ile kaplanm??t?r. Kurulum kolayl???, d?k fiyat ve bir dizi ba?ka avantajdan dolay? bugn bu zm en popler seenektir. Bu konuda makalemizden bahsedece?iz. Gergi tavan en iyi zm m? Bu nedenle, stre tavan temel avantajlar? h?zl? kurulum ve d?k fiyat kabul edilebilir yan? s?ra onlara tasar?m fikirleri uygulanmas? iin sonsuz f?rsatlar sa?lad?. Gergi tavanlardan yap?lm?? kuma?lar yanmazd?r. nemli avantajlar ayn? zamanda malzemenin dayan?kl?l??? (do?ru al??ma ile 50 y?la kadar), yksek mukavemet ve elastikiyettir (PVC tavanlar, 1 m 2 ba??na 100 kg'l?k bir yke dayan?r ). Esneme tavanlar? parlak ve mat, sedefli ve yar? ?effaft?r. zmlerin paleti ok derin e?itliliktedir: Siyahtan klasik beyaza. Tuval zerine grntler uygulamak bile mmkndr. Tasar?mda ise, bu sorun geleneksel tek seviyeli ve ok seviyeli tavan lehine, karma??k bir ayd?nlatma senaryosu ile zlebilir. Bununla birlikte, stre tavanlar?n dezavantajlar? vard?r. rne?in, parlak veya koyu renk germe tavanlar? kaynakta dikkat ekici bir diki? kalabilir. Germe tavan? seimini belirlemek iin hangi zelliklerin sizin iin anahtar oldu?unu anlaman?z gerekir. Kuma? veya PVC: daha iyi - bu soru Bu soruyu cevaplamak iin nemli parametrelerle ilgili kararlar? kar??la?t?ral?m. Gergi tavan kaplamas? Kuma? tavanlar?n renk ve doku aral??? PVC levhalar kadar zengin de?ildir. Foto?raf bask?lar? uygularken renkler PVC filmlerde oldu?u gibi parlak bir ?ekilde d?mez. Kuma? tavan yanmaz, (PVC tavan iin tipiktir) insan sa?l??? iin gvenlidir. Onlar stten daire kom?usu sel durumunda suyun tutmak mmkn olacak olsa da, daha, PVC tavan daha dayan?kl? d?k s?cakl?klarda, s?cakl?k a??r? direnlidir, fakat h?zla akmaya ba?lar. Kuma? tavanlar?n? so?uk bir ?ekilde tak?n - kurulum s?ras?nda bir gaz tabancas? ile ?s?t?lmas? gerekmez. Yksek a??rl?k nedeniyle, b?a??n montaj?ndan sonra hafife sarkma (1-2 cm'den fazla olmayabilir) olabilir. Kuma? a??n?n geni?li?inden (5.1 m'ye kadar) dolay?, tavanlar?n neredeyse daima diki?sizdir. Kirli kuma?lar?n temizlenmesi olduka zordur, bu nedenle, rne?in, mutfaktaki PVC tavan montaj? daha iyidir. Kuma? tavan PVC analoglar?ndan biraz daha pahal?d?r. Mebrandan yap?lm?? gergi tavanlar: Dokulu renkler - parlak, mat ve satenden tavana e?itli renklere kadar metalik ve y?ld?zl? gkyz efekti ile. PVC kuma? paleti kuma?tan daha geni?tir ve foto?raf bask?s? durumunda zerindeki boya daha parlak b?rak?r. PVC tavanlar?n yan? s?ra kuma? da toksin yaymazlar. Esnektirler, yang?na dayan?kl?d?rlar ve elastikiyetinden tr yukar?dan ta?k?nlardan korunabilirler (kanvas, 100 litre suya dayanabilir). Uzat?lm?? kanvas, bir ?s? tabancas? ile tekrar s?k??t?rabilir ve bylece orijinal bir grnm elde edebilir. Polivinilklorr tavan, kuma?lardan daha az mekanik strese (rne?in, herhangi bir nesneye arpma) dayan?r ve so?uk hava odalar? ve ayn? zamanda byk s?cakl?k farklar?na sahip odalar iin uygun de?ildir. Polivinilklorr astarlar? bir gaz tabancas? kullanarak tak?l?r. Odan?n alan? bykse, kanvas birlikte kaynat?l?r ve diki?ler parlak veya koyu renkli tavanlar?n zerinde grlebilir (ancak ktdr). Alkol ieren rnler ve a??nd?r?c? partikller ieren bula??k tozlar? iermeyen yumu?ak bir sngerle silinen PVC ketenlerin bak?m? ok kolayd?r. Bu tavanlar?n fiyat? kuma? tavanlar?n?nkinden ok daha d?ktr (m 2 ba??na ortalama 450-950 ruble ). Kuma? veya PVC film hangi tavan daha iyi oldu?unu a?ka sylemek zordur. Baz? odalar iin kuma? kuma?lar tercih edilir, di?erleri iin - polivinilklorrdr. Genel olarak, her iki tavan tipinin zellikleri kar??la?t?r?labilir niteliktedir, bu nedenle o?unlukla seim, al?c?n?n ki?isel tercihlerine dayan?r. Her neyse, sat?n almadan nce bir uzmana dan??man?z? neririz. 2018-03-07 ?ç mimaride gergi tavan ile modern yap?lar www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=51/ icerik_detay.php?id=51/ E?ilimler ve ruh halleri zamanla de?i?iyor. 25 y?l nce modern olan ?ey, ah?ap tavanlar ve asma tavan gibi uygulamalar bugn art?k yok. Bir zamanlar pratik nedenlerden tr kuruldu, ancak y?llar boyu karard? ki bugn, genellikle gzel grnmyor, ayn? zamanda mobilya ve modern hayat tarz?na uymuyor. Parlakl?k, ?effafl?k ve ???k, a?da? ya?am kavramlar?d?r. o?u ki?i eski Ah?ap tavanlar?n? paralamak ister, ancak utanga aba ve kiri ister. ekici ve her ?eyden nce przsz ve rahat bir alternatif, bir Gergi tavan. Mevcut yap?n?n yaln?zca 1 cm alt?na yerle?tirilebilen Gergi tavan mebran? tavan alt? sistemi, eski tavan?n? tamamen gizler. Ayr?ca, irkin bir kablolama, kurulum veya darbe gizler. Herhangi bir gndelik hayat?na dayanabilen, yeni ve eski binalar iin ayn? derecede uygundur ve daha yksek nem oran?na sahip odalarda da kullan?labilen yksek kaliteli bir Gergi tavan olarak. Birka saat iinde monte edilir ve sondaj tozundan ayr? olarak, montaj esnas?nda kir olu?maz; bylece odalar hemen tekrar kullan?lmaya haz?r hale gelir; Temizlenmek zorunda bile de?iller. Parlak veya mat olmas?na bak?lmaks?z?n, modern yans?t?c? veya ??k zarif renklerde, zel retilen zta? Gergi Tavan rn her zevke ve i tasar?m stiline uygundur. Ayd?nlatma ko?ullar?n? optimize etmek iin gergi tavan ayr?ca e?le?en ayd?nlatma bile?enleri kapsaml? bir yelpazesi sunmaktad?r. Buna ek olarak, mevcut tasar?mc? ???klar?n?n veya hatta bir led ???klar?n?n kurulmas? mmkndr. 2018-03-02 Samsun gergi tavan imalat ve montaj hizmeti www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=50/ icerik_detay.php?id=50/ zta? Yap? Dekorasyon olarak, trkiyenin her noktas?na gergi tavan rnlerini ve yedek paralar?n? gnderiyoruz. Gergi tavan ?s?t?c?s?ndan tutunda gergi membran?na kadar her trki gergi tavan malzemesi stoklar?m?zda mevcuttur. Samsun ili ba?ta olmak zere tm karadeniz blgesinde illere gergi tavan rnlerini ayn? gn ierisinde gvenli bir ?ekilde kargo ile gnderiyoruz. Ticari ve modern konut i mekanlar? iin estetik stre tavan zmleri tasarlar. Sizleri, mimarlar, in?aat?lar ve sizin gibi tasar?mc?lar taraf?ndan gndeme getirilen yeni ve benzersiz konulardaki zorluklar?n tad?n? ?kar?yoruz. zta? gergi tavanlar kullanarak e?siz ve gz al?c? estetik mimari olu?turmak iin sizinle birlikte al??al?m . On y?ll?k bilgi birikimiyle m?terilerimize kararl?y?z. Gergi tavan, benzersiz formlardan ya?ayan geometrilere uzanan alanlarda inan?lmaz bir dinamik olu?turur. Ekibimiz 12+ y?ld?r perakende, ofis binalar?, restoranlar, spor tesisleri vb. Iin gergi tavan tesisat? yap?yor. Standart bina seenekleriyle ula??lamayan en ilgi ekici ve benzersiz ?ekillerden baz?lar?n?n yarat?lmas?, stre tavan, mekanlar? hayata geiriyor. zta? Gergi Tavanlar ile yksek u standart malzemelerden daha fazlas?n? elde edecek ve gerekle?tirecek olan akustik geometri ile birlikte a??r? renk, yar? saydaml?k ve kalite aral?klar? sa?lanabilir. Yzen paneller gibi yar? ?effaf tavanlar, ok boyutlu seeneklerin par?ldayan tavanlar? ve farkl? ?ekilli paneller, en yksek NRC de?erlerini sa?layarak glendirilebilir. Farkl? boyut ve biimdeki panelleri tasarlayan LED ayd?nlatma, gerdirilmi? tavanlar mimarisine entegre edilebilir, 2018-02-26 Yalova gergi tavan uygulama modelleri www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=49/ icerik_detay.php?id=49/ Yalova ilinde gergi tavan uygulamalar?m?z devam etmektedir. Trkiyenin tm ?ehirlerine gergi tavan rnlerini gnderiyoruz. evre illere bizzat gelip montaj?n? yap?yoruz. Kurumsal m?terilerimize zel kampanyalar?m?z devam etmektedir. zta? yap? dekorasyon tecrbeleri ve pazar ihtiyalar? konusundaki bilgisi sayesinde rn yelpazesini ve rnlerini, daha inkar edilemez kozlardan / gle, daha fazla verimli germe kuma?lar? sunmak iin geli?tirdi. Bu geli?melere kat?lmak iin her kullan?c?n?n geribildirimi son derece de?erlidir; zta? gergi tavan rnleri hakk?ndaki fikir ve d?ncelerinizi payla?maktan ekinmeyin. zta? gergi kuma?lar?, profesyonel alanlar, halka a?k yerler, evler ... her trl duruma uyarlamak iin tasarlanm??t?r: her trl durum: yeni in?aat, yenileme veya dekorasyon. Bu ok ynllk, yeni standartlar ve kreasyonlar yerine getirildi?inde gnlk olarak zenginle?tirilmi?tir.zta? gergi tavan zmleri srekli ve srekli olarak geli?ti. Bugn, zta? geni? bir yelpazede kuma? sunuyor: akustik, yar? saydam, renk, zel ... Tm kuma?lara bir bask? eklenebilir. Uygulamalar? iin patentli ve test edilmi? profiller geli?tirildi ... Yalova gergi tavan,Alt?nova gergi tavan, Armutlu gergi tavan, ?narc?k gergi tavan, iftlikky gergi tavan, Merkez gergi tavan, Termal gergi tavan, germe tavan, gergi tavan kuma??, gergi tavan bayilik 2018-02-24 Tekirda?da gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=48/ icerik_detay.php?id=48/ Avrupa yakas?na a?lan kap?lar?m?zdan Tekirda?da gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel al??malar? yapmaktay?z. Tekirda??n zellikle erkezky , orlu , Ergene , Hayrabolu , Kapakl? , Malkara , Marmaraere?lisi , Muratl? , Saray , Sleymanpa?a , ?arky ilelerinde gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel i?leri ok k?sa srede ve olduka uygun fiyatlara yap?lmaktad?r. ?lk olarak internet adresimizdeki telefon numaras?ndan bizimle irtibata geersiniz. Msait oldu?unuz bir vakte randevu verirsiniz. ??inde uzman ekibimiz taraf?ndan mutfa??n?zda tezgh aras? cam panelin yap?laca?? yerin ls al?n?r. Camlar?n?z kesilerek ?s?ya ve darbelere dayan?kl? hale gelmesi iin temper f?r?nlar?na gider. Bask?s? yap?lacak resim, desen veya motifi ar?ivimizde bulunan yzlerce rnek aras?ndan seersiniz. Dilerseniz boyutlu grselleri de tercih edebilirsiniz. Hatta kendi getirdi?iniz resmin bask?s?n? da megapikseli uygunsa yapt?rabilirsiniz. Temperleme i?leminden geen cam panele son teknoloji rn UV dijital bask? makinas?yla be?endi?iniz resmin bask?s? yap?l?r. Tezgh aras? cam panelin arkas? koruyucu malzeme ile kaplan?r. Bylece montaja haz?r hale gelir. Son olarak sizden montaj i?lemi iin randevu al?n?r ve k?sa bir srede montaj tamamlan?r. erkezky gergi tavan , orlu gergi tavan , Ergene gergi tavan , Hayrabolu gergi tavan , Kapakl? gergi tavan , Malkara gergi tavan , Marmaraere?lisi gergi tavan , Muratl? gergi tavan , Saray gergi tavan , Sleymanpa?a gergi tavan , ?arky gergi tavan ,erkezky mutfak tezgah aras? cam, orlu mutfak tezgah aras? cam, Ergene mutfak tezgah aras? cam, Hayrabolu mutfak tezgah aras? cam, Kapakl? mutfak tezgah aras? cam, Malkara mutfak tezgah aras? cam, Marmaraere?lisi mutfak tezgah aras? cam, Muratl? mutfak tezgah aras? cam, Saray mutfak tezgah aras? cam, Sleymanpa?a mutfak tezgah aras? cam, ?arky mutfak tezgah aras? cam, Tekirda? gergi tavan 2017-07-19 Antalya'da gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=47/ icerik_detay.php?id=47/ Tatil turiziminin kalbi olan Antalya ilinde gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel al??malar?n? yap?yoruz. Antalya merkez dahil olmak zere tm ilelerinde gergi tavan ve 3d mutfak tezgah aras? cam panel i?lerini yap?yoruz. rn hizmetinin yan?nda montaj hizmetinide profesyonel ekibimiz taraf?ndan ok k?sa bir sre ierisinde tamamlanmaktad?r. Milyonlarca model, grsel ve bask? imkan?m?z bulunmaktad?r. Sizin istedi?iniz zel bir grseliniz varsa grafikerlerimiz taraf?ndan montaja haz?r hale getirilerek bask? i?lemine haz?rlan?r.Akseki gergi tavan, Aksu gergi tavan, Alanya gergi tavan, Demre gergi tavan, D?emealt? gergi tavan, Elmal? gergi tavan, Finike gergi tavan, Gazipa?a gergi tavan, Gndo?mu? gergi tavan, ?brad? gergi tavan, Ka? gergi tavan, Kemer gergi tavan, Kepez gergi tavan, Konyaalt? gergi tavan, Korkuteli gergi tavan, Kumluca gergi tavan, Manavgat gergi tavan, Muratpa?a gergi tavan, Serikgergi tavan,Akseki tezgah aras? cam, Aksu tezgah aras? cam, Alanya tezgah aras? cam, Demre tezgah aras? cam, D?emealt? tezgah aras? cam, Elmal? tezgah aras? cam, Finike tezgah aras? cam, Gazipa?a tezgah aras? cam, Gndo?mu? tezgah aras? cam, ?brad? tezgah aras? cam, Ka? tezgah aras? cam, Kemer tezgah aras? cam, Kepez tezgah aras? cam, Konyaalt? tezgah aras? cam, Korkuteli tezgah aras? cam, Kumluca tezgah aras? cam, Manavgat tezgah aras? cam, Muratpa?a tezgah aras? cam, Serik tezgah aras? cam panel 2017-02-28 Gaziantep'de gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=46/ icerik_detay.php?id=46/ Gneydo?unun parisi olarak bilinen Gaziantep ilinde gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmetlerini veriyoruz. Son y?llarda zellikle in?aat sektrnde yap?lan at?lmlarda ad?ndan sz ettiren Gaziantep ?linde nal yap? dekorasyon olarak hizmetlerimizi ula?t?rman?n hakl? gururunu ya??yoruz. barisol gergi tavan yada tavan dekoru olarak adland?r?lan al??mada uv bask? cihaz?ndan al?nan grsel ?kt?s? ?s? yard?m? ile gerdirilerek tavana monte edilmektedir. antep gergi tavan, gaziantep gergi tavan, ?ehitkamil gergi tavan, ?ahinbey gergi tavan, o?uzeli gergi tavan, ibrahimli gergi tavan, karata? gergi tavan, karata? 2 gergi tavan, emek gergi tavan, gaziantep merkez gergi tavan, nizip gergi tavan, araban gergi tavan, islahiye gergi tavan,antep tezgah aras? cam, gaziantep tezgah aras? cam, ?ehitkamil tezgah aras? cam, ?ahinbey tezgah aras? cam, o?uzeli tezgah aras? cam, ibrahimli tezgah aras? cam, karata? tezgah aras? cam, karata? 2 tezgah aras? cam, emek tezgah aras? cam, gaziantep merkez tezgah aras? cam, nizip tezgah aras? cam, araban tezgah aras? cam, islahiye tezgah aras? cam, Gergi Tavan , Mutfak tezgah aras? cam , Barissol Tavan , Germe Tavan , Gergili Tavan , Gkyzl tavan , tezgah aras? cam , mutfak cam panel , mutfak cam dekor , gergi tavan m2 fiyat? , gergi tavan fiyatlar? , gergi tavan modelleri , gergi tavan nas?l yap?l?r , gergi tavan malzemeleri , gergi tavan uygulama videosu , tezgah aras? cam kaplama , cam tezgah aras? fiyatlar? , resimli 3d cam mutfak , gergili asma tavan , istanbul resimli tavan , resimli asma tavan , ?stanbul Gergi Tavan, Mutfak tezgah aras? cam, germe tavan,barisol tavan, ledli tavan, tavan dekoru, resimli asma tavan, tezgah aras? cam, cam tezgah aras?, resimli mutfak tezgah? 2017-02-25 Kocaeli gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=45/ icerik_detay.php?id=45/ Sanayi ?ehri olarak bilinen kocaeli ilinde gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmetlerini veriyoruz. barisol gergi tavan yada tavan dekoru olarak adland?r?lan al??mada uv bask? cihaz?ndan al?nan grsel ?kt?s? ?s? yard?m? ile gerdirilerek tavana monte edilmektedir.kocaeli gergi tavan, izmit gergi tavan, ?ilegergi tavan, gebze gergi tavan, Ba?iskele gergi tavan, ay?rova gergi tavan, Dar?ca gergi tavan, Derince gergi tavan, Dilovas? gergi tavan, Krfez gergi tavan, Glck gergi tavan, Kand?ra gergi tavan, Karamrsel gergi tavan,kocaeli tezgah aras? cam, izmit tezgah aras? cam, ?iletezgah aras? cam, gebze tezgah aras? cam, Ba?iskele tezgah aras? cam, ay?rova tezgah aras? cam, Dar?ca tezgah aras? cam, Derince tezgah aras? cam, Dilovas? tezgah aras? cam, Krfez tezgah aras? cam, Glck tezgah aras? cam, Kand?ra tezgah aras? cam, Karamrsel tezgah aras? cam, Gergi Tavan , Mutfak tezgah aras? cam , Barissol Tavan , Germe Tavan , Gergili Tavan , Gkyzl tavan , tezgah aras? cam , mutfak cam panel , mutfak cam dekor , gergi tavan m2 fiyat? , gergi tavan fiyatlar? , gergi tavan modelleri , gergi tavan nas?l yap?l?r , gergi tavan malzemeleri , gergi tavan uygulama videosu , tezgah aras? cam kaplama , cam tezgah aras? fiyatlar? , resimli 3d cam mutfak , gergili asma tavan , istanbul resimli tavan , resimli asma tavan , ?stanbul Gergi Tavan, Mutfak tezgah aras? cam, germe tavan,barisol tavan, ledli tavan, tavan dekoru, resimli asma tavan, tezgah aras? cam, cam tezgah aras?, resimli mutfak tezgah? 2017-02-24 Adana'da gergi tavan , tezgah aras? cam modelleri fiyatlar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=44/ icerik_detay.php?id=44/ Gney'in incisi bereketli topraklar?yla nl Adana ilimizde gergi tavan ve 3d mutfak tezgah aras? cam kaplama i?lerini yap?yoruz. Barisol tavan al??malar?nda lke genelinde yrtt?mz al??malara Adana ilinide eklemenin hakl? gururunu ya??yoruz. Adana gerek tar?mda gerekse sanayi alan?nda yapt??? at?l?mlarla lkemizin lokomotifi haline gelmi?tir. Adana merkez ba?ta olmak zere Alada?Gergi Tavan, Ceyhan Gergi Tavan, ukurovaGergi Tavan, FekeGergi Tavan, ?mamo?luGergi Tavan, Karaisal?Gergi Tavan, Karata?Gergi Tavan, KozanGergi Tavan, Pozant?Gergi Tavan, SaimbeyliGergi Tavan, Sar?amGergi Tavan, SeyhanGergi Tavan, TufanbeyliGergi Tavan, Yumurtal?kGergi Tavan, Yre?irGergi Tavan,Alada? Tezgah aras? cam, Ceyhan Tezgah aras? cam, ukurova Tezgah aras? cam, Feke Tezgah aras? cam, ?mamo?lu Tezgah aras? cam, Karaisal? Tezgah aras? cam, Karata? Tezgah aras? cam, Kozan Tezgah aras? cam, Pozant? Tezgah aras? cam, Saimbeyli Tezgah aras? cam, Sar?am Tezgah aras? cam, Seyhan Tezgah aras? cam, Tufanbeyli Tezgah aras? cam, Yumurtal?k Tezgah aras? cam, Yre?ir Tezgah aras? cam, barisol tavan, tavan dekoru, cam tezgah aras? 2017-02-12 Bursa'da gergi tavan ve tezgah aras? cam modelleri fiyatlar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=43/ icerik_detay.php?id=43/ nal Yap? Dekorasyon ailesi Bursa'da hizmet vermenin mutlulu?unu ya??yoruz. Bursa il merkez ba?ta olmak zere bursan?n tm ilelerine gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmetini gtrmekteyiz. Belirtilen llerde malzemeler haz?rlanarak istenilen grnt uv bask? cihaz?ndan al?narak ok k?sa srede montaj? tamamlanmaktad?r. Tezgah aras? cam modellerinde milyonlarca model ve grsel bulunmaktad?r.Mufak tezgah aras? cam modellerinden en ok tercih edilen, deniz alt?nda yunus bal?klar? resimli al??ma zellikle a?k renkli mutfaklarda olduka ??k durmaktad?r. bursa gergi tavan, bursa resimli asma tavan, bursa gergi tavan, bursa tezgah aras? cam, bursa tavan dekoru, bursa gergili tavan ,Bursa tezgah aras? cam, ?negl cam tezgah aras?, Mudanya resimli cam tezgah, Orhangazi resimli cam panel, Orhangazi 3d cam kaplama, bursa mutfak tezgah aras? cam panel, 2017-02-09 ?zmir'de gergi tavan ve tezgah aras? cam modelleri fiyatlar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=42/ icerik_detay.php?id=42/ ?stanbul merkezli olan nal Yap? Dekorasyon, gergi tavan ve 3d mutfak tezgah aras? cam panel sektrnde nc firmalar aras?nda yer almaktad?r. Egenin incisi ?zmirde gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmetini vermenin gururunu ya?amaktay?z. Profesyonel ekibimiz ve kaliteli rnlerimizle 15 y?l garantili malzemelerimiz ve h?zl? montaj?m?zla hizmetinizdeyiz. ?zmir'in her noktas?na hizmet a??m?z bulunmaktad?r. ?zmirinAlia?a, Balova, Bay?nd?r, Bayrakl?, Bergama, Beyda?, Bornova, Buca, e?me, i?li, Dikili, Foa, Gaziemir, Gzelbahe, Karaba?lar, Karaburun, Kar??yaka, Kemalpa?a, K?n?k, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narl?dere, demi?, Seferihisar, Seluk, Tire, Torbal?, Urlaher noktas?na hizmet vermekteyiz. E?er sizlerde firmam?za ula?mak, hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsan?z + 90 212 625 70 58 nolu numaradan bizlere ula?abilirsiniz. ?zmir gergi tavan, ?zmir barisol tavan, ?zmir tezgah aras? cam, izmir mutfak cam tezgah,Alia?a gergi tavan, Balova gergi tavan, Bay?nd?r gergi tavan, Bayrakl? gergi tavan, Bergama gergi tavan, Beyda? gergi tavan, Bornova gergi tavan, Buca gergi tavan, e?me gergi tavan, i?li gergi tavan, Dikili gergi tavan, Foa gergi tavan, Gaziemir gergi tavan, Gzelbahe gergi tavan, Karaba?lar gergi tavan, Karaburun gergi tavan, Kar??yaka gergi tavan, Kemalpa?a gergi tavan, K?n?k gergi tavan, Kiraz gergi tavan, Konak gergi tavan, Menderes gergi tavan, Menemen gergi tavan, Narl?dere gergi tavan, demi? gergi tavan, Seferihisar gergi tavan, Seluk gergi tavan, Tire gergi tavan, Torbal? gergi tavan, Urlacam resimli kaplama, izmir barisol tavan 2017-02-06 Ankara'da Gergi tavan ve Tezgah aras? cam Sistemleri www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=41/ icerik_detay.php?id=41/ ?stanbul merkezli olan nal Yap? Dekorasyon, gergi tavan ve 3d mutfak tezgah aras? cam panel sektrnde nc firmalar aras?nda yer almaktad?r. Trkiyenin kalbi olan ba?kentimiz Ankarada gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmetini vermenin gururunu ya?amaktay?z. Profesyonel ekibimiz ve kaliteli rnlerimizle 15 y?l garantili malzemelerimiz ve h?zl? montaj?m?zla hizmetinizdeyiz. Ankaran?n her noktas?na hizmet a??m?z bulunmaktad?r. Ankaran?n Akyurt, Alt?nda?, Aya?, Bal, Beypazar?, aml?dere, ankaya, ubuk, Elmada?, Etimesgut, Evren, Glba??, Gdl, Haymana, Kalecik, Kazan, Keiren, K?z?lcahamam, Mamak, Nall?han, Polatl?, Pursaklar, Sincan, ?ereflikohisar, Yenimahalle her noktas?na hizmet vermekteyiz. E?er sizlerde firmam?za ula?mak, hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsan?z+ 90 212 625 70 58 nolu numaradan bizlere ula?abilirsiniz. Ankara gergi tavan, Ankara barisol tavan, Ankara tezgah aras? cam, ankara mutfak cam tezgah, ba?kent gergi tavan, ankaya gergi tavan, etimesgut gergi tavan, keiren gergi tavan, k?z?lc?hamam gergi tavan, sincan gergi tavan, cam resimli kaplama, ankara, 2017-02-05 Tavan ve ayd?nlatma problemine barisol gergi tavan ile son veriyoruz. www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=40/ icerik_detay.php?id=40/ Heryerde grd?nz e?it e?it avizeler, abajurlar s?k?c? tasar?mlar?yla gz zevkinize hitap etmemeye ba?lad?. Ya?am alanlar?n?zda ve i?yerlerinizde kinayd?nlatmalardan s?k?ld?n?z. ??yerlerinde ki ayd?nlatman?n m?teri memnuniyetini sa?lamad???n? d?nmeye ba?lad?n?z. nk yeterince ayd?nlat?lmad???ndan rnleriniz dikkat ekmiyor ve m?terileriniz i?lerinizde hemen ayr?l?yor. Daha nemlisi, ya?ad???n?z veya al??t???n?z mekanlar?n, her alan?n?n do?ru,ve iyi bir ?ekilde ayd?nlat?lmas?n?n verimlili?i ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Led ayd?nlatma kullanarak enerji tketiminizi azaltmak istiyorsunuz fakat led rnlerin tasar?mlar? size hitap etmiyor. ??te bu problemlerinizi gerek ve tek zm barisol gergitavan uygulamas?. ?stedi?iniz lde ve desende tercih edebilirsiniz. Ayd?nlatma sistemindeki olumlu ynleriyle tamda yukar?da sayd???m?z problemlere zm olmaktad?r. 2016-11-29 Bebek ve çocuk odalar? için gergi tavan uygulamas? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=39/ icerik_detay.php?id=39/ Çocuk odalar?nda aran?lan en önemli özellik temizlik ve sa?l?k. Antibakteriyel özelli?i olan ayr?ca kolay temizlenip bak?m? mümkün olan gergi tavan uygulamalar?m?z çocuklar?n odas?na çok yak??acak. Ayd?nlatma sistemindeki özel tekniklerle ?????n homojen da??l?m?n? sa?layan gergi tavan uygulamas? istedi?iniz renk ve desende bebek odalar?n?n dekorasyonunda önemli katk? sa?lar. Profesyonel ekip uzman i?çilikle k?sa sürede teslim garantisiyle Ünal yap? dekorasyon olarak yan?n?zday?z. 2016-11-10 Neden barisol gergi tavan tercih etmeliyiz? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=38/ icerik_detay.php?id=38/ Gergi tavan kuma?lar? hafif oldu?undan tavanda a??rl?k yapmaz. Asma tavanlara alternatif olarak imal edilen gergi tavan avize kullanmadan içine yerle?tirilen ayd?nlatma sistemiyle homojen ???k da??l?m? sa?lamakta.Alç?pan asma tavanlar gibi her sene bak?m gerektirmez boya istemez ayr?ca kirlendi?inde silinebilir. Yang?na kar?? dayan?kl?d?r alev almaz. Güne?in x ???nlar?nda etkilenmez rengini çok uzun süre bozmadan korur. Sudan ve nemden etkilenmez. Kaliteli malzeme profesyonel i?çili?imizle k?sa sürede teslim ediyor ayr?ca uygun fiyat garantisi veriyoruz. 2016-11-07 Cafe ve restoranlar için barisol tavan uygulamar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=37/ icerik_detay.php?id=37/ ?stanbul Avrupa yakas?nda Cafe ve restoranlar?n?za grsel ??kl?k katan barrissol gergi tavan al??malar?m?z? profesyonel ekibimiz kaliteli malzemelerle sizlere sunuyoruz. K?sa srede profesyonel dekorasyon hizmeti veriyoruz. rn e?it ve modellerimizle m?teri memnuniyetini nemseyerek al??malar?m?z? srdrmekteyiz. ??yerlerinizede konseptine uygun sizlerin tercihine gre i?yerlerinizede antibakteriyel hijyenik gergi tavan uyguluyoruz. 2016-10-28 Gergi tavan hijyen isteyen ortamlarda kullan?l?r m?? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=36/ icerik_detay.php?id=36/ Gergi Tavan malzemesi yap?s? itibari ile hastane odalar?,hasta odalar?,bebek odalar?, emzirme & bebek bak?m odalar?,test odalar? gibi mekanlarda rahatl?kla kullan?lmaktad?r.En ayr?cal?kl? özelli?i olan homojen ???k kayna??n? yüksek hijyen ve antibakteriyel yap?s? sayesinde tüm hijyen isteyen yerlerde sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ünal yap? dekorasyon olarak bugüne de?in yapt???m?z çal??malarda mü?teri memnuniyeti önceli?imiz olup uzman ekibimizin profesyonel i?çili?i ile çal??malar?m?zdan memnun kalaca??n?zdan eminiz. Arnavutköy, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahçelievler, Bak?rköy, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdüzü, Beyo?lu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Güngören, Ka??thane, Küçükçekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilçerlerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-26 Tavanlar?n?z?n yeterince yüksek olmad???n? m? dü?ünüyorsunuz? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=35/ icerik_detay.php?id=35/ Ferah bir ortam m? istiyorsunuz? Tavanlar?n?z?n bo? ve s?k?c? oldu?unu yada yeterince yüksek olmad???n? m? dü?ünüyorsunuz? Hiç aksesuar? olmayan bir odan?z m? var ? Bugüne de?in yapt???m?z çal??malar bütün bu dü?üncelerden sizleri kurtar?yor.  Ev ve i?yerlerinde istedi?iniz alanlara istedi?iniz renk ve ölçülerde barissol gergi tavan uygulamas? yap?y?oruz. Gerçek do?a ve manzara görsellerinden haz?rlanm??, yada sizlerin iste?i do?rultusunda tamamen ki?isel görsellerle mekanlar?n?z? renklendiriyoruz. Uygulamalar?m?z? uzman ekibimiz profesyonel çal??ma ile en k?sa sürede teslim ediyor. uygun fiyat garantisiyle ?stanbul avrupa yakas?nda çal??malar?m?z devam ediyor 2016-10-24 ?stanbul ba?ak?ehirden barisol tavan çal??malar? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=34/ icerik_detay.php?id=34/ Ba?ak?ehirde gergi tavan isteyen m?terimizin uygulama yap?lacak alanda ller ald?k. Uygulama hakk?nda bilgiler verip m?terimizin istek ve zevkleri do?rultusunda grsellerimizi setik. Profesyonel ekibimizin usta i?ili?i ve titiz al??malar? ile ortaya ?kan yavan dekorumuz gz kama?t?r?yor. ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan ilerilerine hizmet vermekteyiz. Arnavutky, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahelievler, Bak?rky, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdz, Beyo?lu, Bykekmece, atalca, Esenler, Esenyurt, Eyp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Gngren, Ka??thane, Kkekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilerlerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-19 Avantajlar?yla barisol gergi tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=33/ icerik_detay.php?id=33/ Farkl? ve bol çe?itleri ile ya?am alanlar?nda ve i?yerlerinde herhangi bir tasar?m ve stil çal??malar?n?za oldukça fazla ?ekillerde uyum sa?lamaktad?r. Bilinmesi gerekmektedir ki gergi tavan sistem ve tasar?mlar?nda ki özellikler nedeni ile de ortam ve alanlarda olu?acak olan mantar, yosun, çatlaklar, leke, pürüz vb. di?er farkl?Ayr?ca oldukça farkl? ve bol çe?itleri ile yani yakla??k olarak 180 renk ve 20 doku olmaktad?r ve bu alanlarda herhangi bir tasar?m ve stil çal??malar?n?za oldukça fazla ?ekillerde uyum sa?lamaktad?r. Özellikle gergi tavan sistem ve tasar?mlar?nda gergi tavan özelliklerinden ortam ve ya?am alanlar?nda olu?an mantar, yosun, çatlaklar, leke, pürüz vb. can s?kan sorunlar? kesinlikle ç?karmaz ve bu sorunlar? da en etkili ?ekillerde ortadan kald?rmada sizlere yard?mc? olmaktad?r. Ayr?ca kombi, ?ofben, su tesisat?, kanalizasyon tesisat? ve çat?dan olu?abilecek bütün farkl? sorunlar? en etkili ?ekilde korumada yard?mc? olmaktad?r. Can s?kan problemleri kesinlikle ç?karmaz ve bu sorunlar? da en etkili ?ekillerde ortadan kald?rmada sizlere yard?mc? olmaktad?r. ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan ilçerilerine hizmet vermekteyiz. Arnavutköy, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahçelievler, Bak?rköy, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdüzü, Beyo?lu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Güngören, Ka??thane, Küçükçekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilçerlerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-19 Gergi tavan temizli?i nas?l yap?l?r? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=32/ icerik_detay.php?id=32/ Barisol gergi tavan ürünlerimiz hafif,kaliteli ve dayan?kl?d?r.Sudan etkilenmez, solmaz, kolay temizlenir. Gergi tavan temizlemek için özel bir temizlik ürünü gerekmez. Barisol gergi tavan temizli?i ?slak bir bezle bile çok kolay yap?labilir. Evlerinizin istedi?iniz alan?nda, tüm i? yerlerin de mü?terilerimizin özellikle dikkat ettikleri birinci öncelik temizliktir,barisol gergi tavan malzemesi boya gerektirmeyen, solmayan, kolay temizlenen ve en önemlisi evlerinize ??kl?k katan görselb???kland?rma sistemidir.Uygun fiyat ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan ilçerilerine hizmet vermekteyiz. Arnavutköy, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahçelievler, Bak?rköy, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdüzü, Beyo?lu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Güngören, Ka??thane, Küçükçekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilçelerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-17 3D tezgah aras? cam panel özellikleri www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=31/ icerik_detay.php?id=31/ Tezgah Aras? 3d Cam kaplama tamamen ki?isel ve özel bir üründür. Mutfaktaki istedi?iniz renk bütünlü?ünü perdeye yada mutfak dolaplar?n?za uygun olarak kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Mutfak cam panelleri kolay temizlenebilir ve çok dayan?kl?d?r kirden ?s?dan ve darbelerden dolay? zarar görmez. Mutfaktaki ??kl???n?z ilk günkü gibi size kal?r. Uygun fiyat ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan ilçerilerine hizmet vermekteyiz. Arnavutköy, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahçelievler, Bak?rköy, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdüzü, Beyo?lu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Güngören, Ka??thane, Küçükçekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilçerlerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-16 Gergi Tavan Zeytinburnu ?i?li Sar?yer www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=30/ icerik_detay.php?id=30/ ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan ilerilerine hizmet vermekteyiz. Arnavutky, Avc?lar, Ba?c?lar, Bahelievler, Bak?rky, Ba?ak?ehir, Bayrampa?a, Be?ikta?, Beylikdz, Beyo?lu, Bykekmece, atalca, Esenler, Esenyurt, Eyp, Fatih, Gaziosmanpa?a, Gngren, Ka??thane, Kkekmece, Sar?yer, Silivri, Sultangazi, ?i?li, Zeytinburnu ilerlerinde gergi tavan imalat ve hizmetini vermekteyiz. gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan kocaeli, gergi tavan fiyatlar? kocaeli, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan modelleri, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan nedir, barisol nedir, barisol tavan malzemeleri, barisol tavan kocaeli, barisol tavan ayd?nlatma, gergi tavan modelleri fiyatlar?, resimli tavan kaplama fiyatlar?, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan modelleri 2015 fiyatlar?, gergi tavan modelleri yatak odas?, 3d gergi tavan modelleri, salon gergi tavan modelleri, tavan dekoru modelleri, tavan dekorasyon modelleri, tavan modelleri fiyatlar?, 2016-10-15 Bahçelievler gergi tavan ve tezgah aras? cam www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=29/ icerik_detay.php?id=29/ ?stanbulun avrupa yakas?nda bulunan bu ?irin ilede gayrimenkul yat?r?mlar? gn getike artmaktad?r. Bahelievlerin istanbulun gzde ileleri aras?nda yer almas? nfus yo?unlu?u ile do?ru orant?l?d?r. Bahelievlerde gergi tavan, barissol tavan, germe tavan, gergili tavan, 3d mutfak tezgah aras? cam panel, mutfak tezgah aras? cam, tezgah aras? cam, gergi duvar ve 3d gergi zemin uygulamalar?n? yapman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Gergi tavan ve tezgah aras? cam yapt?r?ken kesinlikle in men?eili rnlerden uzak durunuz. Aileniz, sosyal evrenizin daha sa?l?kl? bir ya?am srmesi harcanan eme?in ve bask?n?n kendini gstermesi iin nal Yap? Dekorasyon olarak Alman men?eili rnleri tavsiye ediyor , firma olarakta kullan?yoruz. Bahelievler sakinlerine kaliteli rn , h?zl? teslimat ve uygun fiyat garantisi ile sizleri ofisimize bekliyoruz. 2016-10-03 Esenyurt Gergi tavan ve tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=28/ icerik_detay.php?id=28/ ?stanbul'da zellikle avrupa yakas?n?n en kalabal?k nfuslu ilelerinin ba??nda gelen Esenyurt'ta nal yap? dekorasyon olarak, gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmeti vermenin gururunu ya??yoruz. Barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan m2 fiyatlar?, barisol tavan nedir, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan uygulamas?, barisol tavan fiyat?, barisol tavan ayd?nlatma, barisol tavan detaylar?, gergi tavan m2 fiyat?, gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan modelleri, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, gergi tavan video, tezgah aras? cam fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, tezgah aras? cam paneller fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama nas?l yap?l?r, tezgah aras? cam mozaik, tezgah aras? cam kaplama, tezgah aras? cam kullananlar, mutfak tezgah aras? cam fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?,mutfak tezgah aras? cam modelleri 2016-09-30 Bebek odas? Gergi tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=27/ icerik_detay.php?id=27/ Ebeveynlerin dnyadaki en de?erli varl?klar? bebekleri yani ocuklar?d?r. Onlar?n mutlu, sa?l?kl? ve huzurlu bir ya?am alanlar? sunmak iin srekli al???l?yorlar. nal yap? dekorasyon olarak Bebek odas? Gergi tavan uygulamalar? ile yar?nlar?m?z?n teminat? olan bu minik yavrular?m?za milyonlarca model aras?ndan , son derece kaliteli, herhangi sa?l?k tehdidi olu?turmayacak A s?n?f? Alman men?eini rnlerle al??malar yrtmektedir. 2016-09-24 Be?ikta? mutfak tezgah aras? cam www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=26/ icerik_detay.php?id=26/ ?stanbul'un kalbi olarak atfedilen Be?ikta? ilesinde mutfak tezgah aras? cam panel faaliyetlerimizi srdrmekteyiz. zellikle 3D Mutfak Tezgah aras? cam panel uygulamalar?nda kullan?lan malzemenin kalitesi ve profesyonel ekibimizle ya?am alanlar?n?z? bamba?ka bir mekana dn?tryoruz. Be?ikta??n neredeyse btn mahallelerinde uygulama al??malar?m?z mevcuttur.Abbasa?a Tezgah aras? cam, Akat Tezgah aras? cam, Arnavutky Tezgah aras? cam, Balmumcu Tezgah aras? cam, Bebek Tezgah aras? cam, C?hannuma Tezgah aras? cam, Dikilita? Tezgah aras? cam, Etiler Tezgah aras? cam, Gayrettepe Tezgah aras? cam, Konaklar Tezgah aras? cam, Kuruesme Tezgah aras? cam, Kltr Tezgah aras? cam, Levaz?m Tezgah aras? cam, Levent Tezgah aras? cam, Mecidiye Tezgah aras? cam, Muradiye Tezgah aras? cam, Nisbetiye Tezgah aras? cam, Ortaky Tezgah aras? cam, Sinanpa?a Tezgah aras? cam, Trkali Tezgah aras? cam, Ulus Tezgah aras? cam, Vi?nezade Tezgah aras? cam, Y?ld?z Tezgah aras? cam, tezgah aras? cam fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, tezgah aras? cam paneller fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama nas?l yap?l?r, tezgah aras? cam mozaik, tezgah aras? cam kaplama, tezgah aras? cam kullananlar, mutfak tezgah aras? cam fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam panel fiyatlar?, 3d mutfak tezgah aras? fiyatlar?, boyutlu mutfak tezgah?, mutfak tezgah aras? ka??t kaplama, 2016-09-24 Ba?cilar gergi tavan ve tezgah aras? cam www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=25/ icerik_detay.php?id=25/ ?stanbul'da zellikle anadolu yakas?n?n en gzide ilelerinin ba??nda gelen Ba?c?lara nal yap? dekorasyon olarak, gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmeti vermenin gururunu ya??yoruz. Barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan m2 fiyatlar?, barisol tavan nedir, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan uygulamas?, barisol tavan fiyat?, barisol tavan ayd?nlatma, barisol tavan detaylar?, gergi tavan m2 fiyat?, gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan modelleri, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, gergi tavan video, tezgah aras? cam fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, tezgah aras? cam paneller fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama nas?l yap?l?r, tezgah aras? cam mozaik, tezgah aras? cam kaplama, tezgah aras? cam kullananlar, mutfak tezgah aras? cam fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?,mutfak tezgah aras? cam modelleri 2016-09-18 Kad?köy Gergi tavan ve tezgah aras? cam panel www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=24/ icerik_detay.php?id=24/ ?stanbul'da zellikle anadolu yakas?n?n en gzide ilelerinin ba??nda gelen Kad?kye nal yap? dekorasyon olarak, gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmeti vermenin gururunu ya??yoruz. Barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan m2 fiyatlar?, barisol tavan nedir, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan uygulamas?, barisol tavan fiyat?, barisol tavan ayd?nlatma, barisol tavan detaylar?, gergi tavan m2 fiyat?, gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan modelleri, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, gergi tavan video, tezgah aras? cam fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, tezgah aras? cam paneller fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama nas?l yap?l?r, tezgah aras? cam mozaik, tezgah aras? cam kaplama, tezgah aras? cam kullananlar, mutfak tezgah aras? cam fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?,mutfak tezgah aras? cam modelleri 2016-09-15 Küçükçekmece Gergi Tavan ve Tezgah aras? cam www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=23/ icerik_detay.php?id=23/ ?stanbulun en gzide ilelerinin ba??nda gelen Kkekmece'ye nal yap? dekorasyon olarak, gergi tavan ve mutfak tezgah aras? cam panel hizmeti vermenin gururunu ya??yoruz. Barisol tavan fiyatlar?, barisol tavan m2 fiyatlar?, barisol tavan nedir, barisol tavan nas?l yap?l?r, barisol tavan uygulamas?, barisol tavan fiyat?, barisol tavan ayd?nlatma, barisol tavan detaylar?, gergi tavan m2 fiyat?, gergi tavan fiyatlar?, gergi tavan modelleri, gergi tavan nas?l yap?l?r, gergi tavan uygulama videosu, gergi tavan malzemeleri, gergi tavan nedir, gergi tavan video, tezgah aras? cam fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?, tezgah aras? cam paneller fiyatlar?, tezgah aras? cam kaplama nas?l yap?l?r, tezgah aras? cam mozaik, tezgah aras? cam kaplama, tezgah aras? cam kullananlar, mutfak tezgah aras? cam fiyatlar?, mutfak tezgah aras? cam kaplama fiyatlar?,mutfak tezgah aras? cam modelleri 2016-09-15 3D MUTFAK ARASI CAM PANEL, RES?ML? CAM PANEL, MUTFAK CAM GÖRSEL?, COK TUTULUYORMU www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=22/ icerik_detay.php?id=22/ Evet son zamanlarda cogu vaktini mutfakta geciren bayanlar?n daha i ac?c? al??ma alanlar?n?n meydana gelmesinden dolay? secilen 3d resimler manzalar mutfaktaki grselligin n plana c?kmas?n? sagl?yor ve blelikle m?terilerimizden cok say?da te?ekkr al?yoruz son zamnlar?n popler mutfak dekorasyon malzemesi olan 3d tezgah aras? cam panel uygulamalar?m?z in?aatlardada mteait firmalar taraf?ndan tercih edilip dairelerin h?zla sat??lar?n artt?g?n? duyuyor ve gryoruz bizlerde blesi gzel bir dekorasyon rnn yapmaktan mekanlar?n?z? daha gzel hale getirmekten gurur duyuyoruz halk?m?z?n gztermi? oldugu ilgi ve alakaya te?ekkr ederiz. 2016-08-10 3D RES?ML? MUTFAK ARASI CAM GÖRSEL? SONRADAN DEG??T?R?L?RM? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=21/ icerik_detay.php?id=21/ Evet dilerseniz uzun bir sre sonra cam panel ister c?kar?larak isterseniz zerine istediginiz yeni bir manzara farkl? bir grsel desen motif zerine yap??t?r?larak kolayl?kla yap?labilir 2016-08-09 TEZGAH ARASI CAM PANEL YAPILACAK ZEM?N?N NASIL OLMASI GEREK?YOR www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=20/ icerik_detay.php?id=20/ Dolapla tezgah aras?n?n aradaki bo?lugun dzgn olmal?d?r ?ayet tezgah la dolap aras?nda fayans boya granit var ise k?rmaya dkmeye in?aat pisligi c?karmaya gerek yoktur dz olan her trl zemine rahatl?kla montaj yap??t?rmas? yap?labilmektedir 2016-08-07 MUTFAK ARASI 3D CAM PANEL B?T??ME Ç?ZG?S?NDEN GÖRSEL?N ?Ç?NE SU SIZDIRIR MI ? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=19/ icerik_detay.php?id=19/ Kesinlikle s?zd?rmaz. Camlar?n biti?me izgilerine ve steki altaki bo?l?klar?na akvaryum silikonu s?kt?g?m?z iin 3d tezgah aras? resimli cam iine su s?zd?rmaz. 2016-08-05 MUTFAK ARASI CAM STANDART OLARAK ÜRET?L?P SONRA MUTFAGA GÖREM? KES?L?P TAKILIYOR www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=18/ icerik_detay.php?id=18/ Hay?r tezgah aras? 3d cam paneller ki?iye zel haz?rlan?r her mutfag?n lcs farkl? oldugu iin uzman ekibimiz milimetrik lcy al?rlar mutfag?n?z?n lclerine gre delik ve piriz yerleri nceden ac?l?r tenperli olarak haz?rlan?r cam?n arka yzeyine m?terimizi istedigi grselin bask?s? yap?ld?ktan sonra montaj yap?l?r montaj ncesi yada sonras? cama delme kesme i?lemi kesinlikle yap?lmaz 2016-08-04 TEZGAH ARASI CAM PANEL Ç?Z?L?R M?? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=17/ icerik_detay.php?id=17/ Hay?r kas?tl? olarak b?ak atal ivi gibi sert bir cisimle cizilmedikten sonra tenperli cam oldugundan normal cama gre daha sert bir yap?ya sahiptir. rne?in otomobil ve showroomlar?n camlar? gibi 2016-08-03 3D TEZGAH ARASI CAM PANEL GÖRSEL? BOZULURMU www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=16/ icerik_detay.php?id=16/ Hay?r 3D tezgah aras? cam panelerimiz folyo veya film yap??t?rma olmad?g? iin bozulmaz folyo veya film yap??t?rma ?s?dan sudan etkilenir ve bozulur bizim yapm?? oldugumuz uygulamada cam?n arka yzeyine UV bask? yap?l?p koruyucu oto boyas? ile boyand?g? iin montaj yap?l?p duvar ile cam?n arka yzeyinde kald?g?ndan herhangi bir bozulma deforme olmas? mmkn degildir 2016-08-02 3d cam panel k?r?l?r m?? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=15/ icerik_detay.php?id=15/ Hay?r 6-8 mm yksek ate?te f?r?nlanm?? olan camlar?m?z normal camlara nazaran k?r?lma riksi cok azd?r ?ayet cok ciddi bir darbe almad?g? takdirde k?r?lmaz normal cam k?r?ld?g?nda insana zarar verirken tenperli cam zel ?s?tma f?r?nlar?nda 660 cQ-685cQ aras?nda seviyelere getirilip ani ve h?zl? olaraksogutmaile elde edildigi iin insanlara yaralanma kesilme kanamalara sebep vermez 2016-08-01 Tezgah aras? cam panel ürün özellikleri www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=14/ icerik_detay.php?id=14/ 6MM TENPERL? CAM ISIYA VE DARBELERE NORMAL CAMDAN 5 KAT DAHA DAYANIKLI BOGAZ?? CAM SANAY? T?CARET GARANT?L? TAM ?EFFAF CLEAR CAM GNE? I?INLARINA VE SUYA DAYANIKLI ULTRA V?YOLE MREKKEP BASKI KAL?TES? OCE AR?ZONA CANON BASKI MAK?NES? UV FLATBED SINIR TANIMAYAN HASSAS BASKI SUYA VE RUTUBETE DAYANIKLI KORUYUCU ARKA OTO BOYA ASTARI YKSEK CZNRLKTE 300 DP? RES?M KAL?TES? PROFOSYONEL RES?LER 3D GRNT KAL?TES? 5 YIL GARANT? ZTA? YAPI OLARAK 3D TEZGAH ARASI CAM PANELLERDEK? BASKININ DEFORME OLMASINA BASKININ RENKLER?N?N SOLMASINA VEYA 3D RES?ML? MUTFAK TEZGAH ARASI CAMLARIN BOZULMASI HAL?NDE M?TER?LER?M?ZE 5 YIL SRE ?LE B?REB?R RN DEG???M GARANT?S? VERMEKTEY?Z 2016-07-30 3D TEZGAH ARASI CAM PANEL www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=13/ icerik_detay.php?id=13/ 3D Tezgah aras? cam panel tezgah ve dolap aras?nda mutfaklar?n?zda kullan?m alan?ndaki grselligi n plana c?kmas?n? saglayan estedik ve dekoratif tenperli cam paneldir siz degirli ev han?mlar?n?n cal??ma alanlar?n? daha gzel daha ??k hale gelmesini salayan bu dekoratif tezhag aras? cam paneller 6 mm 8 mm kal?nl?g?nda tenperli cam panel olup arka yzeyine yap?lan uv bask? kalitesi sonucunda daha dayan?kl? daha saglam 3d grnm elde edilen dekoratif cam paneller sudan nemden rutubetten etkilenmeyen fayans kadar saglam olup kolay temizlenebilmektedir 2016-07-29 GERG? TAVAN YAPTIRIRKEN NELERE D?KKAT ETMEL?Y?Z www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=12/ icerik_detay.php?id=12/ Evlerinize yada i? yerlerinize gergi tavan yapt?rmaya karar verdiginizde anla?t?g?n?z firman?n gercek bir firma olduguna ve kulland?g? malzemelerin kaliteli olup olmad?g?na i? yerlerinde ziyarette bulunarak canl? gzle grmeden inanmay?n derim cnk son zamanlarda bu ?ekilde cok say?da ?ikayet duyuyoruz ne yaz?kki gercek bir firma gibi konu?unup insanlar?n iyiniyetini su istimal edenler var ve her gergi tavan firmas? kaliteli malzeme kulland?g?n? idda ediyor kimse ayran?m ek?i demez sizlerde canl? gzle grp neyi nas?l ald?g?n?z? yapt?racag?n?z gergi tavan ekibini grmenizde fayda var gergi tavanlardaki uv bask? kalitesini kuma? kal?nl?g?n? led ayd?nlatma kalitesini trafo kalitesi ve saglaml?g?n? cok byk gergi tavan m2 fiyatlar?nda degi?iklik gstermektedir sizlerde iyi bilirsinizki ucuz etin yahnisi yenmez zta? yap? olarak her zaman A kaliteli garantili malzemeler kullanlamkatan asla taviz vermeyiz gergi tavan sektrnde ba?ar?l? olmam?zz?n sebebi secici davranmam?zd?r. 2016-07-25 GERG? TAVAN S?PAR??? NASIL VER?L?R? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=11/ icerik_detay.php?id=11/ GERG? TAVAN GRSEL? NERDEN SECEB?L?R?M GERG? TAVAN S?PAR??LER?N?Z? WHATSAPP NUMARAMIZ 0537 208 90 94 NUMARALI VAYAoztasyapi1@gmail.commail ADRES?NDEN VEREB?L?RS?N?Z SECMEK ?STED?G?N?Z GRSEL? WEP S?TEM?ZDE BULUNAN FOTO GALER? KISMINDAN BAKIP BEGENEB?L?RS?N?Z YADAwww.shutterstock.com. PROFOSYONEL FOTOGRAF S?TES?NDEN SECEB?L?RS?N?Z ?STED?G?N?Z ?SM? YAZIP D?NDGNZ GRSEL? BULMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR TEK YAPMANIZ GEREKEN GRSEL KOD NUMARASINI VE GERG? TAVAN YAPTIRACAGINIZ VEYA YAPACAGINIZ LCLER? B?Z?MLE PAYLA?MANIZ KALIYOR DAHA SONRA F?RMAMIZ ZTA? YAPI SECT?G?N?Z GRSEL? S?Z?N LCLER?N?ZE GRE HAZIRLAYIP S?ZDEN ONAY ALDIKTAN SONRA UV BASKI A?AMASINA GEC?YORUZ ?STED?G?N?Z GRSEL 2 GN ?ER?S?NDE HAZIRLANIP S?Z?N KARGO ADRES?N?ZE GNDER?YORUZ KARGO A?AMASINDA OLAB?LECEK BTN AKS?L?KLER VE BOZULMALAR F?RMAMIZ TARAFNDAN GARANT?L? KARGO ??RKET?NDEN S?GORTA ALTINDADIR . 2016-07-21 GERG? TAVAN KAPAKLI PROF?L? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=10/ icerik_detay.php?id=10/ GERG? TAVAN KAPAKLI PROF?L? GERG? TAVAN PROF?L? ZEL ?MALAT OLUP PVC KAPAMA KAPAGI ?LE RET?M?N? YAPTIRMAKTAYIZ NEDEN PROF?L KAPAMA KAPAGI KULLANIMALIDIR GERG? TAVAN AL?MNYUM PROF?L? GERG? YAPILCAK ALANA V?DALAMASI YAPILDIKTAN SONRA ?ER?DE KALAN KISMI AL?MNYUM FOLYA BANT ?LE BATLANDIKTAN SONRA S?NEKLER?N ?ER? G?RMES? NLEND?G? G?B? ALTTAN GERG? TAVANA BAKILDIGINDA AL?MNYUM PROF?L?N C?RK?N GRNMES?N? GRSELL?G?N BOZUL MAMASINI NLYOR VE S?NEKLER?N GERG? TAVAN ?ER?S?NE G?RMES? KES?N OLARAK NLEM ALINMI? OLUYOR PVC KAPAMA P?LAST?K KAPAGI ZEL TINAKLARI SAYES?NDE AL?MYUM PROF?LE TUTUNARAK DAHA GZEL DAHA ESTED?K B?R GRNM ELDE ETMEM?ZE OLANAK TANIYOR BLEL?KLE MEKANLARINIZ DAHA ?IK DAHA GRSELL?G?N N PLANA CIKMASINI KUSURSUZ ZERAFET?N? ORTAYA KOYUYOR GERG? TAVAN AL?MNYUM KAPAKLI PROF?L?N METRE TL F?YATI ?SE SADECE 3,5 TL DEN TM BAY?LER?M?Z ZEL F?YATTAN YARARLANAB?L?YORLAR 2016-07-20 GERG? TAVAN ÖZELL?KLER? A KAL?TE MALZEME DETAYLARI www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=9/ icerik_detay.php?id=9/ RN TANIMI Alev almayan su gecirmeyen yksek performasl? esnek pvc membran ESNEME 3m zerinde 6mm bel verme YANGIN DAYANIKLILIGI Alev almaz alev geciktirir m1 -ce yanmazl?k s?n?f?ndad?r BUHAR GEC?RGENL?G? 65%hr=0,30,g/hm2mmtlg 65%hr=0,45,ghm2mmtlg DAYANIKLILIK SU nem veya rutubetten etkilenmez MAKS?MUM LCLER Uzunlukta 100 mt geni?likte 350 - 300 KALINLIK 15-18-22-24-MM ISI ?LETKENL?K KATLAR SAYISI 0,16*cal/mh*c PROF?L Alimunyum kapakl? pofil YIRTILMA MUKAVEMET? Boyuna 198 - 50 kg/cm2 Enine 220,80,kg /mc2 AGIRLIK 200,GR/M2 MAKX?MUM ORTA SSPANSYONLARI 80,250,m2 proje detay?na uygun olarak haz?rlan?r H?JYEN ZELLL?KLER? Anti baktariyel-anti-mantar-anti-toksin-sterilize-y?kanabilir- silinebilir- 2016-07-19 GERG? TAVAN MONTAJ MALZEMELER?NDE bayilere özel fiyatlar www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=8/ icerik_detay.php?id=8/ GERG? TAVAN MONTAJ MALZEMELER?NDE BAY?LERE ZEL F?YATLAR MALZEME L?STES? 1) 16 KV ISITICI HAVA TABANCASI 2) AYARLI GAZ BA?LIGI 3) 4 ADET AYARLI PENSE 4) 2 ADET ZEL RET?M MONTAJ SPATULASI 5) 10 M TL HORTUM 6) KAYNAK MAK?NES? GERG? TAVAN BAY?LER?M?ZE ZEL F?YATLAR YURT ?? VE YURT DI?I SADECE (800) TL UYGULAMA EG?T?M? BAY?L?KLER VERMEYE DEVAM ED?YORUZ UYGULAMA VE BAY?L?K RET? YOK S?ZDE BU AVANTAJLARDAN YARARLANMAK ??N B?Z?MLE ?LET???ME GEC?N GERG? TAVAN M2 MALZEME F?YATLARI FIRANSIZ ALKOR DRAGA PVC GERG? TAVAN KUMA?I UV BASKILI M2 16 EURO TRASPARAN GERG? TAVAN KUMA?I 12 EURO 20M2 ZER? ALIMLARDA %5 ?ND?R?M ?MKANI ?LE Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - https://www.gergilitavan.com - http://www.tezgaharasicam3d.comhttp://www.uvbaskiistanbul.com 2016-07-17 A kalite A s?n?f? yüksek üretim kapasiteli Gergi Tavan www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=7/ icerik_detay.php?id=7/ A KAL?TE A SINIFI YKSEK RET?M KAPAS?TES? GERG? TAVAN RNLER?NDE ZTA? YAPI DEKORASYON TM RETM?? OLDUGUMUZ GERG? TAVAN MALZEMELER? CE BELGEL? OLUP AVRUPA STANDARTLARINDA RET?LMEKTED?R TSE ?SO 9001 KAL?TE BELGES? BULUNMAKTADIR RET?M KAPAS?TEM?Z GNLK UV BASKILI 600 M2 ULA?MAKTADIR PROFOSYONEL EK?B?M?Z 10 K???L?K KADRODAN OLU?UP HER B?R? ???N?N EHL? UZMAN K???LERDEN OLU?MAKTADIR GREV DAGILIMI ?SE 3 K??? GRAF?KER 3 K??? S?PAR?? ALIM VE TAK?P 2 K??? BASKI OPARATR 2 K??? F?T?L KAYNAGI YAPMAKTADIR BAY?LER?M?ZE VE M?TER?LER?M?ZE DAHA ?Y? H?ZMET VERMEK ??N H?ZMET KALTEM?Z? HER GECEN GN DAHADA ARTIRIP SEKTRDEK? YER?M?Z? DAHADA ?Y?YE TA?IYAB?LMEK ??N Z VER? ?LE CALI?MAYA DEVAM ED?YORUZ Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-14 Gergi tavan sipari?i nas?l verilir? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=6/ icerik_detay.php?id=6/ GERG? TAVAN S?PAR??? NASIL VER?L?R GERG? TAVAN GRSEL? NERDEN SECEB?L?R?M GERG? TAVAN S?PAR??LER?N?Z? WHATSAPP NUMARAMIZ 0537 208 90 94 NUMARALI VAYA oztasyapi1@gmail.com mail ADRES?NDEN VEREB?L?RS?N?Z SECMEK ?STED?G?N?Z GRSEL? WEP S?TEM?ZDE BULUNAN FOTO GALER? KISMINDAN BAKIP BEGENEB?L?RS?N?Z YADA www.shutterstock.com. PROFOSYONEL FOTOGRAF S?TES?NDEN SECEB?L?RS?N?Z ?STED?G?N?Z ?SM? YAZIP D?NDGNZ GRSEL? BULMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR TEK YAPMANIZ GEREKEN GRSEL KOD NUMARASINI VE GERG? TAVAN YAPTIRACAGINIZ VEYA YAPACAGINIZ LCLER? B?Z?MLE PAYLA?MANIZ KALIYOR DAHA SONRA F?RMAMIZ ZTA? YAPI SECT?G?N?Z GRSEL? S?Z?N LCLER?N?ZE GRE HAZIRLAYIP S?ZDEN ONAY ALDIKTAN SONRA UV BASKI A?AMASINA GEC?YORUZ ?STED?G?N?Z GRSEL 2 GN ?ER?S?NDE HAZIRLANIP S?Z?N KARGO ADRES?N?ZE GNDER?YORUZ KARGO A?AMASINDA OLAB?LECEK BTN AKS?L?KLER VE BOZULMALAR F?RMAMIZ TARAFNDAN GARANT?L? KARGO ??RKET?NDEN S?GORTA ALTINDADIR . Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-13 Gergi tavan bak?m servisi www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=5/ icerik_detay.php?id=5/ gergi tavanlar montaj yap?ld?ktan uzun bir sre sonra bak?m gerektirebilir cok sigara kullan?lan mekanlar ve mutfaklarda buharlanma ve yaglanmaya magruz kalan yerlerde bu bakim ?htiyac duyulabilir gergi tavan kuma??n? profosyonel ekbimiz bulundugu yerden skp zel temizleme ilac? ve kimyasal ile bak?m temizligi yap?ld?ktan sonra ilk gnk grselligi canl?l?g? tekrar kazand?r?l?r ve yerine tekrar montaj yap?l?r dilerseniz gergi tavan kuma??n? ba?ka evinize yada i? yerinize montaj yapt?rabiirsiniz gergi tavan bak?m srvizimiz cok uygun fiyat olup bizlerde bu geri dn?m sayesinde lke ekonomisine kk bir katk?da bulunmamaza olanak tan?yor adres: emniyettepe mah. kaz?m karabekir cad. 13/beyp - istanbul (bilgi niversitesi kar??s? silahtar dura?? ) telefon: + 90 212 625 70 58 gsm: +90 537 208 90 94 fax: + 90 212 427 84 76 email: oztasyapi1@gmail.com web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-12 Gergi tavan fiyatlar? neden farkl?l?k gösterir www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=4/ icerik_detay.php?id=4/ GERG? TAVAN F?YATLARI NASIL DEG???KL?K GSTER?R GERG? TAVAN F?YATI YAPILACAK OLAN M2 YE GRE DEG???R BU DEG???KL?G?N SEBEB? ?SE RNG?N 0.60 CM DEN 5M2 YE KADAR OLAN M2 F?YATI LED I?IK DAH?L 250 TL DEN BA?LAYIP 5M2 VE 10M2 ZER? MALZEME MONTAJ DAH?L F?YATLAR ?SE 190 TL YE KADAR DEG???KL?K GSTERMEKTED?R AYRICA TRASPARAN GERG? TAVAN M2 F?YATI UV BASKILI BAR?SOL GERG? TAVAN F?YATINA NAZARAN M2 10 TL DAHA UYGUN OLMAKTADIR TRASPARAN KUMA?IN F?YATININ DAHA UYGUN OLMASI SEBEB? KUMA? ZER?NE UV BASKI YAPILMADIGINDA KAYNAKLANIYOR TRASPARAN VE UV BASKILI GERG? TAVAN KUMA?LARIMIZ FIRANSIZ KUMA? ALKOR DRAGA MARMA OLUP 20 YIL GARANT?L?D?R PVC FIRANSIZ KUMA? ZER?NE DYANIN EN YKSEK DONANIMLI MAK?NES?NDE UV BASKI YAPILDIKTAN SONRA YKSEK FREKANS KAYNAK MAK?NES? ?LE TM KENARLARI F?T?L D?K??? YAPILARAK MONTAJ YAPILAB?L?R HALE GET?R?YORUZ UZAK DOGU GERG? TAVAN RNLER?N? KES?L?KLE TAVS?YE ETM?YOR VE AYNI ?EK?LDE F?RMAMIZ BNYES?NDE KES?NL?KLE BULUNDURMUYORUZ. Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-11 GERG? TAVAN KAPAKLI PROF?L? www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=3/ icerik_detay.php?id=3/ GERG? TAVAN PROF?L? ZEL ?MALAT OLUP PVC KAPAMA KAPAGI ?LE RET?M?N? YAPTIRMAKTAYIZ NEDEN PROF?L KAPAMA KAPAGI KULLANIMALIDIR GERG? TAVAN AL?MNYUM PROF?L? GERG? YAPILCAK ALANA V?DALAMASI YAPILDIKTAN SONRA ?ER?DE KALAN KISMI AL?MNYUM FOLYA BANT ?LE BATLANDIKTAN SONRA S?NEKLER?N ?ER? G?RMES? NLEND?G? G?B? ALTTAN GERG? TAVANA BAKILDIGINDA AL?MNYUM PROF?L?N C?RK?N GRNMES?N? GRSELL?G?N BOZUL MAMASINI NLYOR VE S?NEKLER?N GERG? TAVAN ?ER?S?NE G?RMES? KES?N OLARAK NLEM ALINMI? OLUYOR PVC KAPAMA P?LAST?K KAPAGI ZEL TINAKLARI SAYES?NDE AL?MYUM PROF?LE TUTUNARAK DAHA GZEL DAHA ESTED?K B?R GRNM ELDE ETMEM?ZE OLANAK TANIYOR BLEL?KLE MEKANLARINIZ DAHA ?IK DAHA GRSELL?G?N N PLANA CIKMASINI KUSURSUZ ZERAFET?N? ORTAYA KOYUYOR GERG? TAVAN AL?MNYUM KAPAKLI PROF?L?N METRE TL F?YATI ?SE SADECE 3,5 TL DEN TM BAY?LER?M?Z ZEL F?YATTAN YARARLANAB?L?YORLAR Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-10 Gergi tavan kuma??na Gergi pay? verilirken yap?lmas? gerekenler www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=2/ icerik_detay.php?id=2/ PVC GERG? TAVAN KUMA?INA GERG? PAYI VER?RKEN D?KKAT ED?LMES? GEREKENLER KI? AYLARINDA HAVALARIN SOGUK OLMASINDAN DOLAYI GERG? PAYI %5 ?LA %10 VER?L?RKEN YAZ AYLARINDA HAVALARIN SICAK OLMASINDAN DOLAYI GERG? PAYLARININ %13 ?LA % 18 VER?LMES? GEREK?R KI? AYLARINDA GERME TAVAN KUMA?I % 20 ISITILIRKEN YAZ AYLARINDA %10 ISITILARAK MONTAJ YAPILMASI GEREK?R YAZ AYLARINDA BAR?SOL GERG? TAVAN MEBRANI FAZLA ISITILDIGI TAKD?RDE KUMA? SARKMA VE TORBALAMA YAPAR ZTA? YAPI OLARAK BAY?LER?M?ZE VERD?G?M?Z BAR?SOL KUMA?LARIMIZA GERG? PAYLARINI MONTAJ YAPILCAK YERLER?N FOTOGAFLARINI VE NET LCLER?N? ALDIKTAN SONRA ZENLE HAZIRLAYIP BAY?LER?M?ZE GNDER?YORUZ YURT ?? VE YURT DI?INDAK? TM BAY?LER?M?Z BU UYGULAMAYA D?KKAT ETMELER? AYNI HASSAS?YETLE DAVRANMALARINI TAVS?YE ED?YORUZ, ZTA? YAPI Adres: Emniyettepe Mah. Kaz?m Karabekir Cad. 13/BEyp - ?STANBUL (Bilgi niversitesi kar??s? Silahtar dura?? ) Telefon: + 90 212 625 70 58 GSM: +90 537 208 90 94 Fax: + 90 212 427 84 76 Email: oztasyapi1@gmail.com Web: http://www.oztastic.net - http://www.gergintavan.com - http://www.gergilitavan.com - http://www.3dzeminduvar.com 2016-07-09 Gergi Tavan yapt?rmak isteyenler www.gergilitavan.com/icerik_detay.php?id=1/ icerik_detay.php?id=1/ E?er evinizde yada i? yerinizde gergi tavan yapt?rmak istiyorsan?z ncelikle alc?pandan haz?rlanm?? en az 13 cm derinliginde bir havuzun olmas? gerekiyor. Bu dikdrtgen cgen daire yada kare olabilir nceden haz?rlanm?? gergi tavan havuzuna led ???k sistemi d?enir ve istediginiz gergi tavan grseli montaj yap?labilir. ?ayet al?pandan yap?lm?? havuz yok ise profosyonel ekibimiz nce alc?pan havuzu yap?p sonra alc? k?ebent ve boya uygulams?n? haz?rlay?p gergi tavan grselini istediginiz mekana yap?labilmektedir. Koridorlarda ise tavandaki kartonpiyerlerin hemen alt izas?ndan gergi tavan uygulamas? rahatl?kla yap?labilmektedir. 7/24 hizmetinizde bizlere ula?abilirsiniz. http://www.gergilitavan.com adresinden yapm?? oldu?umuz al??malar? grebilirsiniz. 2016-06-14